نحوه تصویب طرح های تحقیقاتی

دانشجویان علاقه مند به پژوهش وکارهای تحقیقاتی می توانند با راهنمایی استاد راهنمای انتخابی خود، طرح خود را به کارشناس دفتری واقع در کمیته تحقیقات تحویل دهند تا در اختیار شورای پژوهشی قرار گیرد، بدین ترتیب با لحاظ کردن ترتیب واولویت زمان ارسال، طرحها با حضور مجری ودانشجوی مربوطه در جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات مطرح وتصویب می گردند.

جلسات شورای پژوهشی هر دوهفته یکبار راس ساعت ۱۲:۳۰ در اتاق جلسات دانشکده پزشکی برگزار میشود و به بررسی طرحهای دانشجویی می پردازد.

پس از تصویب با استاد راهنمای مربوطه عقد قرارداد انجام شده ودانشجویان هزینه انجام طرح را از کمیته تحقیقات دانشجویی دریافت می نمایند.

کمیته تحقیقات تا سقف مبلغ ده میلیون ریال از طرح های تحقیقاتی مستقیماً حمایت بعمل آورده و طرح های بالاتر از ده میلیون ریال نیز پس از تائید شورای پژوهشی دانشگاه قابل انجام خواهد بود.

دریافت فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی