اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱- دکترالهام صفرزاده (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، عضو هیات علمی)

۲- آقای امیرمحمد قربانپور (دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)

۳- دکتر محمد محمدزاده (عضو هیات علمی)

۴- دکتر ساقی سپهری (عضو هیات علمی)

۵- دکتر سمیه حکمت فر (عضو هیات علمی)

۶- دکتر مهدی وثوقی (عضو هیات علمی)

۷- دکتر نسرین مهرنوش (عضو هیات علمی)

۸- دکتر مهدی اجری (عضو هیات علمی) 

۹- خانم سونا رضایی (عضو شورای مرکزی)

۱۰- خانم مینا مرادی (عضو شورای مرکزی)

۱۱- آقای مسعود کهنسال (عضو شورای مرکزی)

 

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۸