اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱- دکتر محمد امانی (سرپرست کمیته تحقیقات انشجویی دانشگاه، عضو هیئت علمی)

۲- زهرا رضائی (دبیرکمیته تحقیقات داشجویی)

۳- دکتر پرهام محمدی (عضو هیئت علمی)

۴- دکتر مجتبی امانی (عضو هیئت علمی)

۵- دکتر مسعود انتظاری (عضو هیئت علمی)

۶- دکترکوروش رحمانی (عضو هیئت علمی)

۷- خانم فیروزه اسدزاده (عضو هیئت علمی)

۸- الهام کیهانی آذر (مسئول پژوهش)

۹- سجاد دیندار (کارشناس پژوهشی)