شورای سیاست گذاری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر محمد امانی

استادیار فیزیولوژی

 

دبیر: سیامک عالم سا، دانشجوی رشته پرستاری

کارشناس امور دفتری: خانم فریده سروی

 

اعضای شورای سیاست گذاری

نمایندگان دانشکده پزشکی: امیر همتی - زهرا رضائی

نمایندگان دانشکده پیراپزشکی: حسین نوری - بهنام فراستی

نمایندگان دانشکده دندانپزشکی: نوید اصغری - عطا اطمینان

نمایندگان دانشکده پرستاری و مامایی: الهام کیهانی آذر - سمیرا صمدزاده - نیلوفر حاج اسمعیلی

نمایندگان دانشکده بهداشت: داود محمودی

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۸۵