شورای سیاست گذاری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر الهام صفرزاده

استادیار ایمنی شناسی پزشکی

گروه میکروبیولوژی و ایمنولوژی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

 

دبیر: آقای امیرمحمد قربان پور، دانشجوی رشته داروسازی

کارشناس امور دفتری: خانم فریده سروی

 

اعضای شورای سیاست گذاری

نماینده دانشکده پزشکی: سونا رضایی

نماینده دانشکده پیراپزشکی: ریحانه گلعذاری

نماینده دانشکده دندانپزشکی: سحر عاملی

نماینده دانشکده پرستاری و مامایی: مسعود کهنسال

نماینده دانشکده بهداشت: مینا مرادی

نماینده مؤسسه آموزش سلامت مشکین شهر: کبری ولی پور

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸