شورای سیاست گذاری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر محمد امانی

استادیار فیزیولوژی

 

دبیر: زهرا رضایی، دانشجوی پزشکی

کارشناس امور دفتری یاور محبی

 

اعضای شورای سیاست گذاری

نمایندگان دانشکده پزشکی: سجاد دیندار-محسن شکرالهی - زهرا رضائی

نمایندگان دانشکده پیراپزشکی: حسین نوری - بهنام فراستی

نمایندگان دانشکده دندانپزشکی: نوید اصغری - عطا اطمینان

نمایندگان دانشکده پرستاری و مامایی: الهام کیهانی آذر - سمیرا صمدزاده - نیلوفر حاج اسمعیلی

نمایندگان دانشکده بهداشت: داود محمودی

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۳۹۵