سرپرست کمیته تحقیقات

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی

دکتر مهدی حیدرزاده

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

رتبه علمی: دانشیار

سوابق فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی

 

کارشناس کمیته تحقیقات

خانم فریده سروی

تلفن تماس با کارشناس: ۳۳۵۱۳۴۱۹-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۸