سرپرست کمیته تحقیقات

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی

دکتر مهدی حیدرزاده

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

رتبه علمی: استادیار

 

کارشناس کمیته تحقیقات

فریده سروی

 

 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۸۶