رئیس کمیته تحقیقات

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی 

دکتر محمد امانی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

رتبه علمی: استادیار

 

کارشناس کمیته تحقیقات

فریده سروی

 

 

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۳۹۵