خیرین عرصه سلامت شهرستان نمین

 

خیرین عرصه سلامت شهرستان نمین:

 

۱

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۱

آقای محمدیان

۲

مرکز بهداشتی درمانی عنبران سفلی

ثابت شفیقی عنبران

۳

مرکز بهداشتی درمانی آبی بیگلو

از طرف اهالی

۴

مرکز بهداشتی درمانی ننه کران

از طرف اهالی روستا

۵

مرکز بهداشتی درمانی حور

باب اله جاویدی و فتح اله دهقان

۶

مرکز بهداشتی درمانی دولت آباد

خداوردی و مهدی خدمتی

۷

مرکز بهداشتی درمانی نیارق

میرخلیل سید پور

۸

خانه بهداشت بویاقچلو

از طرف اهالی

۹

خانه بهداشت پیرزاده

از طرف اهالی

۱۰

خانه بهداشت جید

از طرف اهالی

۱۱

خانه بهداشت خانقاه سفلی

از طرف اهالی

۱۲

خانه بهداشت خانقاه علیا

از طرف اهالی

۱۳

خانه بهداشت گرده

فتاح شعبانی

۱۴

خانه بهداشت میرزانق

از طرف اهالی

۱۵

خانه بهداشت میناباد

حاج عبداله شافعی

۱۶

خانه بهداشت نوجه ده

از طرف اهالی روستا

۱۷

خانه بهداشت نوشنق

ازطرف اهالی روستا

۱۸

خانه بهداشت هشنه

آقای میرعیسی سید حسینی

۱۹

خانه بهداشت آلادیزگه

از طرف اهالی

۲۰

خانه بهداشت آقبلاغ مصطفی خان

محمد کنعانی

۲۱

خانه بهداشت آرخازلو

فرامرز انشایی

۲۲

خانه بهداشت جابلو

از طرف اهالی

۲۳

خانه بهداشت خلیفه لو

از طرف اهالی

۲۴

خانه بهداشت قره تپه

از طرف اهالی

۲۵

خانه بهداشت قره چناق

حاج ذکریا جعفری

۲۶

خانه بهداشت محمودآباد

حاج بالا اوغلان عادل

۲۷

خانه بهداشت امین جان

شمال الدین انصاری

۲۸

خانه بهداشت عنبران سفلی

از طرف اهالی

۲۹

خانه بهداشت عنبران علیا

از طرف اهالی

۳۰

خانه بهداشت کلش

آقای شاه میرزا عبدلی

 

۳۱

خانه بهداشت کلش

آقای شاه میرزا عبدلی

 

۳۲

خانه بهداشت انزاب سفلی

حاج محمد علی مرادی

 

۳۳

خانه بهداشت دولت آباد

از طرف اهالی - علی شرقی

 

۳۴

خانه بهداشت ساقصلو

از طرف اهالی

 

۳۵

خانه بهداشت یزن آباد

از طرف اهالی

 

۳۶

خانه بهداشت حور۱

از طرف اهالی

 

۳۷

خانه بهداشت حور۲

آقای حسن دلیر

 

۳۸

خانه بهداشت رز

مرحوم اسفندیارطاهری

 

۳۹

خانه بهداشت سقزچی

از طرف اهالی

 

۴۰

خانه بهداشت مرنی

آقای عزیز صالحی

 

۴۲

خانه بهداشت یونجالو

از طرف اهالی

 

۴۳

خانه بهداشت دگرماندرق

از طرف اهالی

 

۴۴

خانه بهداشت سولا

از طرف اهالی

 

۴۵

خانه بهداشت کله سر

از طرف اهالی

 

۴۶

خانه بهداشت گللو

از طرف اهالی

 

۴۷

خانه بهداشت ننه کران

از طرف اهالی

 

۴۸

خانه بهداشت بریس

آقای محمد فرضی پور

 

۴۹

خانه بهداشت سوها

از طرف اهالی

 

۵۰

خانه بهداشت گرمه چشمه

از طرف اهالی

 

۵۱

خانه بهداشت نیارق

سید خلیل سیدپور

 

۵۲

خانه بهداشت سرخانلو

نازخانم عبادی

         

 

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۴۵