خیرین عرصه سلامت بیله سوار

خیرین عرصه سلامت شهرستان بیله سوار

زمین اهدایی شهرستان بیله سوار

۱

اورژانس قدیم (پایگاه شهید باهنرفعلی)

اهالی شهر

۲

ملک تجاری (محوطه بیمارستان)

برادران محمدپور

۳

خانه بهداشت روح کندی

اهالی روستا

۴

خانه بهداشت فولادلوقویوسی

اهالی روستا

۵

بیمارستان امام خمینی (ره)

برادران محمدپور

۶

خانه بهداشت بابک

اهالی روستا

۷

مرکز بهداشتی درمانی شورگل

اهالی روستا

۸

خانه بهداشت شورگل

اهالی روستا

۹

مرکز بهداشتی درمانی نظرعلی بلاغی

اهالی روستا

۱۰

خانه بهداشت خلیفه لو

اهالی روستا

۱۱

خانه بهداشت زرگر

اهالی روستا

۱۲

خانه بهداشت گوگ تپه

اهالی روستا

۱۳

خانه بهداشت چالماکندی

مرحوم حاج قاسم منتظری

۱۴

خانه بهداشت قیزقلعه سی

امن اصغری

۱۵

بهداری قدیم

اهالی شهر

۱۶

خانه بهداشت قباد کندی

اهالی روستا

۱۷

خانه بهداشت دمیرچلو

حسن فریاد

۱۸

خانه بهداشت خانباباکندی

سیف اله نادری

۱۹

خانه بهداشت مرادلو

مرحومه خانم سیمزار کاری

۲۰

خانه بهداشت قره قاسملو

حاج حسین ایرانی

۲۱

خانه بهداشت سموکلو

ولی وشرجیل فهیمی

۲۲

خانه بهداشت اینجلو

اهالی روستا

۲۳

خانه بهداشت اجاق قشلاقی

خداشکر بهاری

۲۴

خانه بهداشت خورخور

سعداله ملکزاده

۲۵

خانه بهداشت دمیرچی خرابسی

براداران رحیم وعلی سرداری

۲۶

خانه بهداشت گوردیگل

صمد اله مردانه

۲۷

خانه بهداشت حاج آقا کندی

حسنعلی وجدانی

۲۸

خانه بهداشت مسجدلو

اهالی روستا

۲۹

ساختمان ستادشبکه و مرکز بهداشت

اهالی شهر

۳۰

مرکز بهداشتی درمانی گوگ تپه

اهالی روستا

۳۱

مرکز بهداشتی درمانی اینجلو

اهالی روستا

۳۲

مرکز بهداشتی درمانی جعفرآباد

اهالی شهر

۳۳

مرکز بهداشتی درمانی آج اشمه

نوراحمد دشتی

۳۴

زمین احداث پایگاه اورژانس شهری

مرحومه خانم فیروزه نظمی

۳۵

زمین روستای اینجلو

اهالی روستا

۳۶

زمین روستای شهرداری جعفرآباد

شورای شهر جعفرآباد

۳۷

زمین روستای بابک

خیرین روستا

 
 
آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۴۲