سوابق علمی و پژوهشی

مقاله

امانی, فیروز، بهادرام, محمد، حضرتی, صادق (۱۳۹۶) ارزیابی حوادث شغلی در بین جوشکاران در شمال غرب ایران. Journal of Preventive Epidemiology 2 (2). ص.ص .۱-۵. شاپا ۲۴۷۶-۳۹۳۴

فولادی, نسرین، حضرتی, صادق، شعبانی, مسعود، نژاددادگر, نازیلا (۱۳۹۶) بررسی سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل. مجله سواد سلامت ۲ (۱). ص.ص .۳۹-۴۴. شاپا 2476-471X

نیسی, عبدالکاظم، وثوقی, مهدی، ایدنی, اسماعیل، گودرزی, غلامرضا، تکدستان, افشین، بابایی, علی اکبر، احمدی انکالی, کامبیز، حضرتی, صادق، حدادزاده شوشتری, مریم، میر, ایمان، حیدر, مالکی (۱۳۹۶) مقایسه تاثیرات روزهای گرد و غباری و معمولی بر روی نیتریک اکساید بازدمی و عملکرد ریوی در کودکان سالم در اهواز. Environmental Science and Pollution Research 24 (13). ص.ص .۱۲۳۶۰-۱۲۳۷۱. شاپا ۰۹۴۴-۱۳۴۴

عبداله زاده, حسین، فضل زاده دویل, مهدی، حضرتی, صادق (۱۳۹۵) بررسی کارایی فرایند ازن زنی کاتالیزوری در حذف اسید هیومیک در حضور خاک سبز و قرمز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۶ (۱۴۳). ص.ص .۱۸۷-۲۰۰. شاپا ۱۷۳۵-۹۲۶۰

حضرتی, صادق، سرانجام, بهزاد، راستگو, لیلا، بابایی پویا, امین (۱۳۹۵) ارزیابی جو ایمنی و بهداشت حرفه‬ ای و عوامل موثر بر آن در کارگاه ‬های کوچک استان اردبیل. فصلنامه سلامت محیط و کار ۲ (۳). ص.ص .۲۲۰-۲۲۶. شاپا ۲۴۲۳-۷۴۵۰

خسروی, رسول، حضرتی, صادق، فضل زاده دویل, مهدی (۱۳۹۵) رنگ زدائی محلول رنگی AR18 بوسیله انعقاد الکتریکی: تولید لجن و کاهش الکترودها در اثر دانسیته های جریان مختلف. Desalination and Water Treatment 57 (31). ص.ص .۱۴۶۵۶-۱۴۶۶۴. شاپا ۳۹۹۴-۱۹۴۴

حضرتی, صادق، رستمی, روح اله، فضل زاده دویل, مهدی، پورفرضی, فرهاد (۱۳۹۵) غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هوای آزاد ایستگاه های پمپ بنزین و CNG. Air Quality, Atmosphere & Health 9 (4). ص.ص .۴۰۳-۴۰۹. شاپا ۹۳۱۸-۱۸۷۳

فضل زاده دویل, مهدی، رستمی, روح اله، حضرتی, صادق (۱۳۹۵) بررسی غلظت منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۳ (۱). ص.ص .۱۶۱-۱۶۸. شاپا ۷۴۸۷-۱۶۰۶

عالی جهان, راحله، نعمتی, علی، مشیری, منیره، حضرتی, صادق (۱۳۹۵) تاثیر مداخله آموزشی توسط کارشناس تغذیه و ماما بر بهبود وضعیت رشد کودکان مبتلا به اختلال رشد و افزایش وزن مادران باردار شهر اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ۷ (۱). ص.ص .۵۸-۷۰. شاپا ۹۷۱۰-۲۳۸۲

حضرتی, صادق، رستمی, روح اله، فرجامی نژاد, منوچهر، فضل زاده دویل, مهدی (۱۳۹۴) ارزیابی غلظت های BTEX در هوای محیط داخل ساختمان های مسکونی و هوای آزاد شهر اردبیل، ایران. Atmospheric Environment 132. ص.ص .۹۱-۹۷. شاپا ۲۳۱۰-۱۳۵۲

کامران, عزیز، شریفی راد, غلامرضا، محبی, سیامک، حیدری, حشمت اله، حضرتی, صادق (۱۳۹۴) توان پیشگویی کنندگی ادراکات تغذیه ای و آگاهی از میزان انرژی و چربی دریافتی مبتلایان به پرفشاری خون روستایی شهرستان اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۲ (۵). ص.ص .۹۲۷-۹۳۶. شاپا ۷۴۸۷-۱۶۰۶

فضل زاده دویل, مهدی، رستمی, روح اله، حضرتی, صادق، راستگو, علی (۱۳۹۴) غلظت مونوکسید کربن در هوای آزاد و هوای داخل قهوه خانه ها. Atmospheric Pollution Research 6 (2015) 550‐555 6 (4). ص.ص .۵۵۰-۵۵۵. شاپا ۱۰۴۲-۱۳۰۹

حضرتی, صادق، رستمی, روح اله، فضل زاده دویل, مهدی (۱۳۹۴) غلظت BTEX در هوای داخل قهوه خانه: سطوح و فاکتورهای تاثیر گذار بر روی غلظت شان. Science of The Total Environment 524-25. ص.ص .۳۴۷-۳۵۳. شاپا ۰۰۴۸-۹۶۹۷

درگاهی, عبداله، پیرصاحب, مقداد، حضرتی, صادق، فضل زاده دویل, مهدی، خاموطیان, راضیه، امیریان, طاهره (۱۳۹۴) ارزیابی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی از آب آشامیدنی. Desalination and Water Treatment 54 (6). ص.ص .۱۵۸۹-۱۵۹۳. شاپا ۱۹۴۴-۳۹۹۴

حضرتی, صادق، رضازاده آذری, منصور، فضل زاده دویل, مهدی (۱۳۹۴) بررسی میزان مواجهه شغلی کارگران یک کارخانه سیمان با ترکیبات کروم شش ظرفیتی. فصلنامه سلامت محیط و کار ۱ (۱). ص.ص .۳۵-۴۰. شاپا ۷۴۵۰-۲۴۲۳

حضرتی, صادق، مردی, افروز، عالی جهان, راحله، نعمتی, علی، تذکری, زهرا، نژاد دادگر, نازیلا (۱۳۹۴) اقدام پژوهی برای تغییر رفتار تغذیه‬ ای و وزن‬ گیری زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل از طریق مشاوره، سال ۹۲-۹۱. مجله سلامت و بهداشت ۶ (۵). ص.ص .۴۸۰-۴۸۷. شاپا ۹۷۱۰-۲۳۸۲

الماسی, علی، شرفی, کیومرث، حضرتی, صادق، فضل زاده دویل, مهدی (۱۳۹۳) بررسی نسبت غلظت BOD جلبکی خروجی به غلظت BOD خام ورودی در برکه های اختیاری اولیه و ثانویه. Desalination and Water Treatment 53 (13). ص.ص .۳۴۷۵-۳۴۸۱. شاپا ۱۹۴۴-۳۹۹۴

سلیمی, سوسن، نخستین, بابک، عالی جهان, راحله، حضرتی, صادق (۱۳۹۳) بررسی شیوع موارد مثبت آنتی‏ژن سطحی هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۸. مجله سلامت و بهداشت ۵ (۳). ص.ص .۲۴۸-۲۵۳. شاپا ۲۲۲۸-۷۱۸۳

عالی جهان, راحله، پورفرضی, فرهاد، سلیمی, سوسن، طهماسبی, پریسا، مرادی, شهلا، حضرتی, صادق (۱۳۹۳) ﺷﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ. طب جنوب ۱۷ (۴). ص.ص .۶۷۶-۶۸۶. شاپا ۱۷۳۵-۴۳۷۴

پیرصاحب, مقداد، فضل زاده دویل, مهدی، حضرتی, صادق، شرفی, کیومرث، خدادادی, تارخ، صفری, یحیی (۱۳۹۳) بررسی فرایند تغییرات ترکیبات نیتروژون و فسفر در برکه های تثبیت فاضلاب. Polish Journal of Environmental Studies 23 (3). ص.ص .۸۳۱-۸۳۴. شاپا ۱۲۳۰-۱۴۸۵

پیرصاحب, مقداد، درگاهی, عبداله، حضرتی, صادق، فضل زاده دویل, مهدی (۱۳۹۳) حذف دیازینون و ۲، ۴ دی کلرو فنوکسی استیک اسید از محلول های آبی بوسیله کربن فعال گرانولی. Desalination and Water Treatment 52 (22-24). ص.ص .۴۳۵۵-۴۳۵۰. شاپا ۱۹۴۴-۳۹۹۴

عالی جهان, راحله، حضرتی, صادق، میرزا رحیمی, مهرداد، پورفرضی, فرهاد، احمدی هادی, پیمانه (۱۳۹۲) میزان شیوع و عوامل خطر مرتبط با نارسی در اردبیل، ایران. Iranian Journal of Reproductive Medicine 12 (1). ص.ص .۴۷-۵۶. شاپا ۱۶۸۰-۶۴۳۳

هویدی, حسن، گیوه چی, سعید، حضرتی, صادق، قنبری, نورالدین (۱۳۹۲) بررسی میزان بروز حوادث شغلی در یکی از کارخانه های قند ایران در سال های ۱۳۹۰- ۱۳۷۹. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ۴ (۲). ص.ص .۱۸۰-۱۸۸. شاپا ۲۲۲۸-۷۱۸۳

عالی جهان, راحله، نخستین, بابک، سلیمی, سوسن، حضرتی, صادق (۱۳۹۲) شاخص توده بدنی غیر طبیعی در زنان باردار و ارتباط آن با عوارض مادری و نوزادی. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 15 (9). ص.ص .۵۶-۶۲. شاپا ۶۴۰۳-۲۲۲۸

حضرتی, صادق، خلیق, نغمه، معینی, آرزو، امانی, فیروز، براک, منوچهر، رحیمی, گیتی، قیوم امانی, سعیده (۱۳۹۲) بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان اردبیل طی سال های ۱۳۸۴-۸۹. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ۴ (۲). ص.ص .۱۰۳-۱۰۹. شاپا ۲۲۲۸-۷۱۸۳

حمیدزاده اربابی, یوسف، رضا خانی مقدم, حامد، سوادپور, محمدتقی، نخستین, بابک، حاج قهرمانی, منصور، بابایی, یوسف، علیزاده, امین، حضرتی, صادق (۱۳۹۲) تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر میزان بروز حیوان گزیدگی و سطح آگاهی از ماهیت بیماری و رفتارهای پیشگیری کننده از هاری در روستاهای منتخب شهرستان اردبیل. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ۴ (۱). ص.ص .۸۴-۹۳. شاپا ۲۲۲۸-۷۱۸۳

میرزا رحیمی, مهرداد، حضرتی, صادق، احمدی هادی, پیمانه، عالی جهان, راحله (۱۳۹۲) شیوع وزن کم زمان تولد و عوامل مرتبط با آن در اردبیل، ایران. Iranian Journal of Neonatology 4 (1). ص.ص .۱۸-۲۳. شاپا ۲۲۵۱-۷۵۱۰

عالی جهان, راحله، میرزا رحیمی, مهرداد، احمدی هادی, پیمانه، حضرتی, صادق (۱۳۹۲) شیوع ناهنجاری مادرزادی آشکار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۰. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ۱۶ (۵۴). ص.ص .۱۶-۲۵. شاپا ۱۶۸۰-۲۹۹۳

عالی جهان, راحله، نخستین, بابک، سلیمی, سوسن، طهماسبی, پریسا، مرادی, شهلا، حضرتی, صادق (۱۳۹۲) ارتباط عفونت ادراری درمان شده با عوارض مادری و نوزادی در زنان باردار شهرستان اردبیل. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی ۱۰ (۱). ص.ص .۴۳-۵۱. شاپا 1735-868X

حبیب زاده, شهرام، قبادی مراللو, حسن، پورفرضی, فرهاد، براک, منوچهر، حضرتی, صادق، معینی, آرزو، خلیق, نغمه، صالح زاده, فرهاد، آقابالایی, محرم، اناری, حسن، قاسمی, احمد، مؤیدنیا, ناصر، میرزا آقازاده, محمد، صادقی, اکرم، بهبودی, صائمه، غریبانی, مجید محمد، مهرپور, روشنک، علاف اصغری, امین، رفیعی, مهدی، کمال نیا, فرنگیس، جمالی, اسماعیل، خانجانیان, گیتا، پورمحمد جان, ناهید (۱۳۹۱) عوامل همراه با تاخیر تشخیصی در بیماران مسلول استان اردبیل. فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری ۱۷ (۵۹). ص.ص .۱۷-۲۱. شاپا ۱۵۸۰-۰۱۹۲

جعفری, محمدجواد، قراری, نورالدین، حضرتی, صادق، عالیقدری, مرتضی، مختاری, سیداحمد، روحی راد, زهرا (۱۳۹۱) سیستم تهویه مناسب برای کنترل گاز متان در تونل های در حال ساخت (مطالعه موردی تونل البرز). مجله سلامت و بهداشت ۳ (۴). ص.ص .۴۱-۵۱. شاپا ۲۲۲۸-۷۱۸۳

صادقی, هادی، مرادی اصل, اسلام، محبعلی, مهدی، حضرتی, صادق، عین اله زاده, فتح اله، زارعی, ذبیح اله (۱۳۹۱) تاثیر سم فایکام (بندیوکارب) برروی ناقلین لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در شهرستان مشکین شهر سال ۱۳۸۹. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۲ (۲). ص.ص .۱۴۰-۱۴۸. شاپا ۲۲۲۸-۷۲۸۰

حضرتی, صادق، نقی زاده باقی, عباس، صادقی, هادی، براک, منوچهر، زیوری, سحر، رحیم زاده, سهیلا (۱۳۹۱) بررسی دز موثر گامای طبیعی مطالعه موردی: استان اردبیل در ایران. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 9 (1). ص.ص .۱-۶. شاپا ۱۷۳۵-۱۹۷۹

سلیمی, سوسن، نخستین, بابک، عالی جهان, راحله، حضرتی, صادق (۱۳۹۱) بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ۱۵ (۱۶). ص.ص .۱۴-۲۰. شاپا ۱۶۸۰-۲۹۹۳

شرفی, کیومرث، فضل زاده دویل, مهدی، پیرصاحب, مقداد، درایت, جمشید، حضرتی, صادق (۱۳۹۱) مقایسه کارایی سیستم های طبیعی (برکه تثبیت و نیزار مصنوعی) و مکانیکی (لجن فعال) تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل. Ecological Engineering 44. ص.ص .۲۴۴-۲۴۸. شاپا ۰۹۲۵-۸۵۷۴

نعمتی, علی، مهدوی, رضا، فیضی, ایرج، امانی, مجتبی، حضرتی, صادق، نقی زاده باقی, عباس، مأذنی, محمد، امانی, فیروز (۱۳۹۱) اثر مصرف مکمل اسیدهای چرب ۳ω روی استرس اکسیداتیو و MMP2 / ۹ در بیماران مبتلا به سرطان معده در طول شیمی درمانی. Journal of Animal and Veterinary Advances 11 (11). ص.ص .۱۸۵۸-۱۸۶۳. شاپا ۱۶۸۰-۵۵۹۳

حضرتی, صادق، صابری, سید حسین، پیری دوگاهه, هادی، علیزاده, رقیه، صادقی, هادی (۱۳۹۱) بررسی وضعیت گندزدایی ابزار کار در آرایشگاههای زنانه شهر اردبیل با تاکید بر استافیلوکوکوس اورئوس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۲ (۱). ص.ص .۲۵-۳۲. شاپا ۱۷۳۵-۲۴۵۲

حضرتی, صادق، براک, منوچهر، عالیقدری, مرتضی (۱۳۹۰) بررسی آهنگ دوز گامای محیطی درشهرهای اردبیل و سرعین درسال ۱۳۸۷. سلامت و محیط ایران (۳). ص.ص .۳۴۱-۳۵۰. شاپا ۲۰۰۸-۲۰۲۹

صادقی, هادی، فضل زاده دویل, مهدی، حضرتی, صادق، عالیقدری, مرتضی، مختاری, سیداحمد، حبیب زاده, سلیم (۱۳۹۰) بررسی وضعیت مدیریت پسماند در مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ۲ (۴). ص.ص .۱۸-۲۸. شاپا ۲۲۲۸-۷۱۸۳

عالیقدری, مرتضی، حضرتی, صادق، سخایی زاده, علی، سلیمان پور, محمد (۱۳۹۰) اندازه گیری غلظت نیترات در منابع تامین کننده وشبکه توزیع آب آشامیدنی شهراردبیل. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ۲ (۲). ص.ص .۶۹-۷۵. شاپا ۲۲۲۸-۷۱۸۳

حمیدزاده اربابی, یوسف، صادقی, هادی، عالیقدری, مرتضی، حضرتی, صادق، مختاری, سیداحمد، سروی, فریده، صدیق, انوشیروان، تفرجی, رقیه، شاهی, رضا (۱۳۸۹) ارزیابی درونی مشخصات فردی و وضعیت آموزشی دانشجویان کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل ۱ (۲). ص.ص .۴۲-۵۱.

مختاری, سیداحمد، عالیقدری, مرتضی، حضرتی, صادق، صادقی, هادی، قراری, نورالدین، قربانی, لقمان (۱۳۸۹) ارزیابی وضعیت خورندگی و رسوبگذاری شبکه توزیع آب شرب شهر اردبیل با استفاده از شاخصهای Langelier و Ryznar. مجله علمی و پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل ۱ (۱). ص.ص .۱۴-۲۳.

حضرتی, صادق، هاراد, استوارت، عالیقدری, مرتضی، صادقی, هادی، مختاری, سیداحمد، قراری, نورالدین، رحیم زاده, سهیلا (۱۳۸۹) مطالعه دی فنیل اترهای پلی برمه به روش نمونه برداری پاسیو در خودروهای شخصی. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 7 (2). ص.ص .۱۵۷-۱۶۴. شاپا ۱۷۳۵-۱۹۷۹

حضرتی, صادق، رضازاده آذری, منصور، صادقی, هادی، رحیم زاده, سهیلا، مستعد, ناصر (۱۳۸۸) بررسی غلظت گردوغبار هوای محیط کار در کارخانه سیمان اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۹ (۴). ص.ص .۲۹۲-۲۹۸. شاپا ۱۷۳۵-۲۴۵۲

حضرتی, صادق، صادقی, هادی، امانی, مجتبی، علیزاده, بابک، فخیمی, حسن، رحیم زاده, سهیلا (۱۳۸۸) ارزیابی آهنگ دز گاما در محیطهای داخل شهرهای منتخب استان اردبیل. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HYGIENE 2 (1). ص.ص .۴۷-۵۰. شاپا ۲۰۰۸-۵۱۰۹

حضرتی, صادق، رحیم زاده, سهیلا (۱۳۸۸) بررسی غلظت دی فنیل اتر های پلی برمه در هوای منازل مسکونی. مجله سلامت کار ایران ۶ (۲). ص.ص .۶۲-۶۸. شاپا ۵۱۳۳- ۱۷۳۵

دپالانچه, کوین، سنیپ, تی جی، حضرتی, صادق، هاراد, استوارت، مکاسکی, ال ئی (۱۳۸۸) قابلیت تطبیق یک کاتالیست ارگانیک حیاتی جدید: سل های پالادایزد دسولفوویبریو دسولفوریکن و کاربرد آن در دهالوژناسیون مواد مهار کننده آتش. Environmental Technology 30 (7). ص.ص .۶۸۱-۶۹۲. شاپا ۰۹۵۹-۳۳۳۰

نعمتی, علی، براک, منوچهر، نقی زاده باقی, عباس، عباسقلی زاده, ناطق، هماپور, فرهاد، حضرتی, صادق، سپهرام, وحید، شکیبا, بهرام (۱۳۸۷) رابطه بین شاخص های آنتروپومتریک و تفاوتهای اجتماعی – اقتصادی در کودکان ۶ ساله مناطق شهری اردبیل. Journal of Applied Sciences 8 (20). ص.ص .۳۷۴۸-۳۷۵۲. شاپا ۱۸۱۲-۵۶۵۴

هاراد, استوارت، رابسون, متیو، حضرتی, صادق، باکستر پلنت, وی اس، ردوود, ام دی، مکاسکی, ال ئی (۱۳۸۶) دهالوژناسیون بی فنیل های پلی کلره و دی فنیل اترهای پلی برمه با استفاده از یک کاتالیست هیبرید بیومعدنی. Journal of Environmental Monitoring 9 (4). ص.ص .۳۱۴-۳۱۸. شاپا ۱۴۶۴-۰۳۲۵

جمشیدی, ارسلان، هانتر, استوارت، حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۶) غلظت کایرالهای بی فنیل های پلی کلره در هوای داخل، هوای بیرون و خاک در یکی از شهرهای مهم انگلستان. Environmental Science and Technology 41 (7). ص.ص .۲۱۵۳-۲۱۵۸. شاپا 0013-936X

حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۶) کالیبراسیون نمونه بردارهای غیر فعال پلی اورتان فوم جهت نمونه برداری از بی فنیل های پلی کلره و دی فنیل اترهای پلی برمه: فاکتورهای موثر در میزان نمونه برداری. Chemosphere 67 (3). ص.ص .۴۴۸-۴۵۵. شاپا ۰۰۴۵-۶۵۳۵

حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۵) علت تغییرات غلظت PCB وPBDE در هوای داخل. Environmental Science and Technology 40 (24). ص.ص .۷۵۸۴-۷۵۸۹. شاپا 0013-936X

هاراد, استوارت، حضرتی, صادق، ایبارا, کاتالینا (۱۳۸۵) غلظت بی فنیل های پلی کلره در هوای داخل / دی فنیل اتر پلی برمه در هوای داخل و گردوخاک داخل ساختمانها در بیرمینگهام انگلستان: مواجهه انسانی. Environmental Science and Technology 40 (15). ص.ص .۴۶۳۳-۴۶۳۸. شاپا 0013-936X

هاراد, استوارت، رن, جیان زیانگ، حضرتی, صادق، رابسون, متیو (۱۳۸۵) ترکیبات کایرال بی فنیل های پلی کلره ۹۵ و ۱۴۹ در هوای داخل، گیاهان و نمونه های غذا و مدفوع. Chemosphere 63 (8). ص.ص .۱۳۶۸-۱۳۷۶. شاپا ۰۰۴۵-۶۵۳۵

حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۵) کالیبراسیون نمونه بردارهای پاسیو برای اندازه گیری کمی PCB و PBDE فاکتورهای تاثیر گذار در میزان نمونه برداری. Chemosphere 67 (3). ص.ص .۴۴۸-۴۵۵. شاپا ۰۰۴۵-۶۵۳۵

طرح تحقیقاتی

حضرتی, صادق، میرزا رحیمی, مهرداد، پورفرضی, فرهاد، عالی جهان, راحله، احمدی هادی, پیمانه، نخستین, بابک، رحیم زاده, سهیلا، جم, آرزو (۱۳۹۱) بررسی شیوع نارسی، ناهنجاری مادرزادی آشکار، وزن کم زمان تولد و عوامل مرتبط با آنها در نوزادان متولد شده در شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۹. [طرح تحقیقاتی]

حضرتی, صادق، عالیقدری, مرتضی، رحیم زاده, سهیلا، جهانی, صمد، راستگو, لیلا، صدیق, انوشیروان، فیروز, شکور (۱۳۹۰) بررسی آهنگ دز گامای محیطی در شهر اردبیل و سرعین. [طرح تحقیقاتی]

حضرتی, صادق، علیزاده ونه آبادی, رقیه، زارع, ریحانه، رحیم زاده, سهیلا (۱۳۹۰) بررسی کیفیت گندزدایی آرایشگاه های زنانه شهر اردبیل. [طرح تحقیقاتی]

موضوع کنفرانس یا کارگاه

حضرتی, صادق، راستگو, لیلا، جهانی, صمد، رحیم زاده, سهیلا، سلیمان پور, محمد، بابایی پویا, امین (۱۳۹۶) ارزیابی جو ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های کوچک استان اردبیل. در: دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, ۱۲-۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶, رشت - ایران.

بابایی پویا, امین، حبیبی, احسان اله، حضرتی, صادق (۱۳۹۵) اجرا و مقایسه تکنیک های HEART و CREAM در اتاق کنترل صنعت سیمان. در: دومین همایش بین الملی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران, ۲۸-۳۰ مهر ۱۳۹۵, شیراز - ایران.

رسول زاده, یحیی، شیرین زاده, اسلام، حضرتی, صادق، اصغری جعفر آبادی, محمد، سائلی خیاوی, فرزانه (۱۳۹۵) بررسی فرهنگ خطاپذیری(JC )و ارتباط آن با وضعیت گزارش دهی خطا. در: دومین همایش بین الملی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران, ۲۸-۳۰ مهر ۱۳۹۵, شیراز - ایران.

مدرس صدرایی, سید نگار، حضرتی, صادق، امدادی, داریوش (۱۳۹۵) بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز در استان اردبیل در سال ۱۳۹۴. در: The 17th International and Iranian Congress of Microbiology, Aug 23-25, 2016, Tehran - Iran.

مدرس صدرایی, سید نگار، حضرتی, صادق، خلیق, نغمه، امدادی, داریوش (۱۳۹۵) بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماران مسلول استان اردبیل در سال ۹۴. در: The 17th International and Iranian Congress of Microbiology, Aug 23-25, 2016, Tehran - Iran.

بابایی پویا, امین، حبیبی, احسان اله، حضرتی, صادق (۱۳۹۵) بررسی خطای انسانی در اتاق کنترل صنعت سیمان با استفاده از تکنیک HEART. در: نهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵, تهران - ایران.

بابایی پویا, امین، حضرتی, صادق، راستگو, لیلا، مرادی, محمد (۱۳۹۵) بررسی عوامل موثر بر جو ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های کوچک استان اردبیل. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶, تهران - ایران.

حضرتی, صادق، مدرس صدرایی, سید نگار، امدادی, داریوش (۱۳۹۵) سرواپیدمیولوژی بیماری کالاآزار و تشخیص آزمایشگاهی به روش DAT استان اردبیل از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۳. در: The 9th International & 14th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 19-22, 2016, Tehran - Iran.

حضرتی, صادق، امدادی, داریوش، مدرس صدرایی, نگار، زکی پور, قادر، سیف نژاد, شهرام (۱۳۹۴) بررسی تاثیر برنامه مداخله ای در مورد تب مالت در شهرستان نیر استان اردبیل از سال ۸۹ لغایت ۹۳. در: دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز, ۲۰-۲۲ آبان ۱۳۹۴, تهران - ایران.

مدرس صدرایی, نگار، حضرتی, صادق، امدادی, داریوش (۱۳۹۴) نقش گزارش دهی آزمایشگاههای خصوصی در مورد گزارش تب مالت شهرستان اردبیل در ۵ ماهه سال ۹۴. در: دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز, ۲۲-۲۰ آبان ۱۳۹۴, تهران - ایران.

حضرتی, صادق، امدادی, داریوش، مدرس صدرایی, نگار، زکی پور, قادر (۱۳۹۴) بررسی وضعیت بیماری تب مالت در استان اردبیل در سال ۱۳۹۳. در: دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز, ۲۲-۲۰ آبان ۱۳۹۴, تهران - ایران.

شیرین زاده, اسلام، رسول زاده, یحیی، حضرتی, صادق، اصغری جعفر آبادی, محمد، سائلی خیاوی, فرزانه (۱۳۹۴) ارزشیابی فرهنگ خطاپذیری به کمک پرسشنامه JUST CULTURE در بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, ۲۱-۲۰ خرداد ۱۳۹۴, یزد - ایران.

رسول زاده, یحیی، شیرین زاده, اسلام، حضرتی, صادق، اصغری جعفرآبادی, محمد (۱۳۹۴) بررسی میزان گزارش دهی خطای شغلی در پرستاران بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, ۲۱-۲۰ خرداد ۱۳۹۴, یزد - ایران.

رسول زاده, یحیی، شیرین زاده, اسلام، حضرتی, صادق، اصغری جعفرآبادی, محمد (۱۳۹۴) معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزشیابی فرهنگ خطا پذیری در سازمانها. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, ۲۱-۲۰ خرداد ۱۳۹۴, یزد - ایران.

حضرتی, صادق، امدادی, داریوش، زکی پور, قادر، سیف نژاد, شهرام، مدرس صدرایی, نگار (۱۳۹۳) بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان اردبیل در سال ۱۳۹۲. در: بیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, ۲۲-۲۶ دی ماه ۱۳۹۳, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

حضرتی, صادق، مدرس صدرایی, نگار، بابایی, نوید، قربانی, اسماعیل، امدادی, داریوش (۱۳۹۳) بررسی میزان شیوع انگل های روده ای در مراجعین به دریافت کارت بهداشت شهرستان توریستی سرعین استان اردبیل از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱. در: بیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, ۲۲-۲۶ دیماه ۱۳۹۳, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

شیرین زاده, اسلام، رسول زاده, یحیی، حضرتی, صادق (۱۳۹۳)Just culture راهبردی برای کاهش خطای انسانی در سازمان ها. در: نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران, ۲۳-۲۴ مهر ۱۳۹۳, همدان.

حضرتی, صادق، مردی, افروز، عالی جهان, راحله، نعمتی, علی، تذکری, زهرا، نژاددادگر, نازیلا (۱۳۹۲) بررسی تاثیر مداخله آموزشی مرکز مشاوره تغذیه بر رفتار تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل، سال ۹۰. در: ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری, ۱۸-۲۰ دی ماه ۱۳۹۲, تهران، تالار امام علی دانشگاه شهید بهشتی.

سلیمی, سوسن، نخستین, بابک، عالی جهان, راحله، حضرتی, صادق (۱۳۹۰) بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد. در: دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بارداری ایمن و مادران, ۲۶ بهمن ۱۳۹۰, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

عالی جهان, راحله، نخستین, بابک، سلیمی, سوسن، حضرتی, صادق (۱۳۹۰) شیوع شاخص توده بدنی غیر طبیعی در زنان باردار و ارتباط آن با عوارض مادری و نوزادی. در: دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بارداری ایمن و مادران, ۲۶ بهمن ۱۳۹۰, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

عالیقدری, مرتضی، حضرتی, صادق (۱۳۹۰) جایگاه محیط زیست از منظر قرآن. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), ۲۲ آبان ۱۳۹۰, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عزیزی, اکبر، سخایی زاده, علی، حضرتی, صادق، عالیقدری, مرتضی (۱۳۹۰) اندازه گیری غلظت نیترات در منابع تامین کننده وشبکه توزیع آب آشامیدنی شهراردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۰, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق، مرادی, مینا، آرویش, الهام، فتحی, پروین، کریمی, رامین (۱۳۹۰) بررسی تاثیر کلاسهای آموزش اصناف بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۰, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فضل زاده دویل, مهدی، صادقی, هادی، حضرتی, صادق، عالیقدری, مرتضی، حبیب زاده, سلیم (۱۳۹۰) بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشت تابعه شهرستان اردبیل. در: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط, ۱۲-۱۰ آبان ماه ۱۳۹۰, دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.

رحیم زاده, سهیلا، حضرتی, صادق (۱۳۹۰) ارزیابی غلظت گرد و غبار در کارخانه سیمان پورتلند. در: 2nd International Conference on Air Pollution and Control (CAPAC-II) September 19-23, 2011, Turkey, 19-23 سپتامبر, ترکیه.

حضرتی, صادق، رحیم زاده, سهیلا، رحیم زاده, فاطمه (۱۳۹۰) آهنگ دز گامای محیطی در اردبیل و سرعین. در: 2nd International Conference on Air Pollution and Control (CAPAC-II) September 19-23, 2011, Turkey, 19-23 سپتامبر, ترکیه.

حضرتی, صادق، علیزاده ونه آبادی, رقیه، زارع, ریحانه، پیری دوگاهه, هادی، رحیم زاده, سهیلا (۱۳۹۰) بررسی ریسک انتقال بیماریهای با منشاء خونی در آرایشگران زن شهر اردبیل. در: هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, ۱۵-۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰, قزوین, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

حضرتی, صادق، پیرزاده, اکبر، اسلام مدد, وحید، مطهری نیا, آزاد، رحیم زاده, سهیلا (۱۳۹۰) بررسی سلامت شنوایی رانندگان اتوبوس و کامیون در استان اردبیل. در: هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, ۱۳-۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰, قزوین, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

عالیقدری, مرتضی، حضرتی, صادق، صادقی, هادی، مختاری, سیداحمد، قراری, نورالدین، مشعوفی, مهرناز، رفاهی, سهیلا (۱۳۸۹) فرایند جمع آوری پسماندهای عادی ازمنطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهراردبیل. در: سیزدهمین همایش بهداشت محیط ایران, ۱۳-۱۱ آبان ۱۳۸۹, دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

حضرتی, صادق، هاراد, استوارت، مختاری, سیداحمد، رحیم زاده, فاطمه (۱۳۸۸) غلظت هوابرد دی فنیل اترهای پلی برمه در هوای داخل خودروهای شخصی. در: Dioxin 2009, August, China.

حضرتی, صادق، عالیقدری, مرتضی، رحیم زاده, سهیلا (۱۳۸۸) بررسی شدت گامای زمینه ای در محیط های بسته شهرهای اردبیل و سرعین. در: اولین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار و ششمین همایش بهداشت حرفه ای, ۸-۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸, تهران مرکز همایشهای رازی.

عالیقدری, مرتضی، حضرتی, صادق، مختاری, سیداحمد (۱۳۸۷) کیفیت آب در سرشاخه های اصلی تأمین کننده آب سد اردبیل. در: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, آبان ماه ۱۳۸۷, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

مختاری, سیداحمد، غلامی, میترا، عالیقدری, مرتضی، حضرتی, صادق (۱۳۸۷) بررسی تاثیر پارامترهای غلظت، pH، دما و فشار بر حذف آرسنیک از آب با استفاده از فن‌آوری اسمز معکوس. در: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, آبان ماه ۱۳۸۷, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

اتحاد, غلامحسین، نعمتی, علی، دریانی, احمد، نقی زاده باقی, عباس، حضرتی, صادق (۱۳۸۷) مقایسه وضعیت تغذیه ای بین دانش آموزان سالم و آلوده به ژیاردیا در مدارس ابتدایی اردبیل، ایران. در: دهمین کنگره تغذیه ایران, ۶-۹ آبان ۱۳۸۷, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

حضرتی, صادق، صدیق, انوشیروان، اشرفی فرد, آذر (۱۳۸۷) بررسی مدیریت پسماندها در بیمارستانهای شهر اردبیل. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شبکه همکاران شمال کشوری, ۱۰-۹ شهریور ۱۳۸۷, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق، علیزاده, بابک، علوی, کاظم (۱۳۸۷) بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ناحیه یک اردبیل. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ۱۰-۹ شهریور ۱۳۸۷, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی، حضرتی, صادق، قنبری, محسن (۱۳۸۶) اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در منابع آب آشامیدنی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۴-۸۵. در: دهمین همایش ملی بهداشت محیط, ۱۳۸۶, همدان.

حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۶) غلظت بی فنیل های پلی کلره و دی فنیل اترهای پلی برمه در محیطهای داخل. در: 1st Network Conference on Persistent Organic Pollutants: Human Exposure and Impacts, 29 – 30 March 2006, Birmingham, UK.

حضرتی, صادق، استوارت, هاراد (۱۳۸۵)PBDE وPCB در محیط داخل و فاکتورهای تاثیر گذار بر غلظت آنها. در: International Symposium on halogenated organic pollutants:Dioxin 2006, 2006, Oslo, Norway.

ایبارا, کاتالینا، حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۵) دی فنیل اترهای پلی برومه و بی فنیلهای پلی کلره در گردوخاک خانگی بیرمینگهام انگلستان. در: Dioxin 2006, 20-25 2006 August, Norway.

جمشیدی, ارسلان، حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۴) کایرالهای PCB در خاک، هوای بیرون و درون در West Midland انگلستان. در: 29th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants , 2005, Canada, Toronto.

حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۴) غلظت های PCB و PBDE حاصل از نمونه برداری غیر فعال از محیط های داخل در مناطق شهری. در: 25th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants , Canada, Toronto.

حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۳) کالیبراسیون سمپلرهای غیر فعال صفحات پلی اورتان فومبرای ارزیابی کمی دی فنیل های پلی کلره و بی فنیل اترهای پلی برمه در هوای داخل. در: 13th multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe, 2005, Leeds University, UK.

حضرتی, صادق، هاراد, استوارت (۱۳۸۳) دی فنیل اترهای پلی برمه در محیط داخل، غلظت و میزان تماس. در: 13th multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe, 2005, Leeds University, UK.

خرم زاده, محمدرضا، غلام نیا, رضا، رضازاده آذری, منصور، حضرتی, صادق، زارع, مهدی (۱۳۸۱) ارزیابی گرد و غبار هوای محیط کار و تاثیر آن بر عملکرد ریوی کارگران در یک کارخانه سیمان مدرن. در: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید, ۷-۸ آبان ماه ۱۳۸۱, تهران - انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی.

حضرتی, صادق، قضایی, صمد، خوانین, علی (۱۳۷۸) بررسی میزان مواجهه با سر و صدا و افت آستانه شنوایی کارگران کارگاههای در و پنجره سازی اردبیل. در: اولین کنگره صدا, ۱۳۷۶, تهران، بیمارستان امام خمینی.

پایان نامه

شرقی, افشان، حضرتی, صادق، ترسلی, نسیم (۱۳۹۶) بررسی سواد سلامت مادران و اطلاعات ایشان در خصوص برنامه های جاری بهداشتی مادر و کودک در مادران مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهراردبیل در سال ۱۳۹۶. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان، حضرتی, صادق، تذکری, زهرا، رشید شمالی, حسین (۱۳۹۶) طراحی الگوی عملیاتی بارداری سالم با تأکید بر تنظیم وزن در دوره پیش از بارداری و وزن گیری مناسب در دوران بارداری بر اساس مدل بازاریابی اجتماعی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق، ارزنلو, محسن، فضل زاده دویل, مهدی، والدینی اصل, فرناز (۱۳۹۵) ارزیابی کیفیت میکروبی هوای داخل بیمارستان امام خمینی و علوی اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر، حضرتی, صادق، شرقی, افشان، ظهیرنژاد, بابک (۱۳۹۵) بررسی وضعیت شنوایی کارگران شاغل در یکی از کارخانه‌های ابزارسازی اردبیل در سال ۱۳۹۵. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق، فضل زاده دویل, مهدی، عبداله زاده, حسین (۱۳۹۵) بررسی کارایی ازن زنی کاتالیزوری برای حذف هیومیک اسید از محلول های آبی در حضور خاک سبز و قرمز محلی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا آقازاده, محمد، حضرتی, صادق، عبدالمحمدیان, سویل (۱۳۹۳) بررسی شیوع علائم تنفسی سازگار با آسم در جمعیت شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۹۷