خیرین عرصه سلامت کوثر

 

خیرین عرصه سلامت کوثر

شهرستان کوثر

خانه بهداشت بنماران

سلام اله جهانگیری

خانه بهداشت زاویه کرد

فرج اله چراغعلیزاده و حمید شهبازی

خانه بهداشت سقاواز

خانم قزبس ترابی

خانه بهداشت مرشت

محمد جلایی

خانه بهداشت امیرآباد

صفرجعفری

خانه بهداشت مشکول

نوروزعلی شعبانی

خانه بهداشت دولت آباد

قارادشعلی تیموری

خانه بهداشت احمد آباد

فرهاد امیدی

خانه بهداشت قوزلو

مرسل مددی

خانه بهداشت سلوکلو گل

سیاراسکندری

خانه بهداشت زاویه زرج آباد

صفرجعفری، یوسف جعفری، عروجعلی

خانه بهداشت چالگرود

قوچعلی محرمی

خانه بهداشت نی احمد بیگ

شمسعلی محمد زاده

خانه بهداشت هریس

حاجی اسداسدی

خانه بهداشت کمق

عوض لطیفی، عظیم لطیفی، حاتم رحیمی، زیارت رحیمی، رشیددشتی

خانه بهداشت فاراب

علی علیزاده

درمانگاه زرج آباد

اهالی روستا

خانه بهداشت زرج آباد

اهالی روستا

خانه بهداشت نیلق

اهالی روستا

خانه بهداشت آقامیرلو

اهالی روستا

خانه بهداشت کنجکاه

اهالی روستا

خانه بهداشت بنیادآباد

شهیداصلان علیزاده

خانه بهداشت مجدر

اهالی روستا

خانه بهداشت خلفلو

اهالی روستا

درمانگاه خلفلو

اهالی روستا

خانه بهداشت هواشانق

پیمان بابایی

خانه بهداشت فاراب

علی علیزاده

خانه بهداشت کرندق

اهالی روستا

خانه بهداشت سنگ آباد

اهالی روستا

خانه بهداشت قره قشلاق

رحمان همتی

گیوی علیا

مرحوم کفائی

درمانگاه شهری

اهالی شهرستان

درمان بستر

اهالی شهرستان

خانه بهداشت زناب

اهالی روستا

خانه بهداشت هشین

اهالی روستا

 

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۶۲