خیرین عرصه سلامت مشکین شهر

‌خیرین عرصه سلامت مشکین شهر

زمین اهدایی شهرستان مشگین شهر

مرکز بهداشتی درمانی قصابه

مرحوم حاج رحیم مظفری

مرکز بهداشتی درمانی تیپ ۱ شهر رضی

مطلب بالازاده

خانه بهداشت کوه کنار

آقاویردی و خداویردی یوسفی

خانه بهداشت قینرجه

مرحوم سلیم خان کریم زاده

فوریت پزشکی بین جاده ای شعبان

مهدیقلی سلیمانی و جمشید سلمانی

خورشید آباد

اسد اسدی

لاهرود

اهالی روستا

یوسف خانکندی

اهالی روستا

رضی

آقایان دردایی قربانی و کریم دارنده

صلوات

اهالی روستا

لحاق

اهالی روستا

تازه کند ارشق

اهالی روستا

قره باغلار

میرزامهربانی وبرادران

تنبق

علی اسحق و سایر برادران

عورکندی

ملک جبارلو

شعبان

عباسقلی پاشاپورو آقا قلی پاشاپور

میزان

البدالغمی

اولما علیا

اهالی روستا

آغبلاغ کدوگ

اژدر آزادی

پشته قره آغاج

علی گشاد ولی زاده

گنلوجه

حاج افسر جاجبانی

 
آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۶۸