خیرین عرصه سلامت گرمی

خیرین عرصه سلامت گرمی


۱

خانه بهداشت آقا حسن بیگلو

اهالی روستا

۲

خانه بهداشت ایلخچی سفلی

برخداناصری

۳

خانه بهداشت شکرلوی علیا

علی حسین ناصری

۴

خانه بهداشت سیدکندی

صدقعلی قربانی

۵

خانه بهداشت هاچاکندی

آرام نادمی زاده

۶

خانه بهداشت انی وسطی

نقدعلی میریشی

۷

خانه بهداشت قوزلو

میرمرحمت کریمی

۸

خانه بهداشت شوربلاغ

اهالی روستا

۹

خانه بهداشت مغوان

گل آقامحرم نژاد

۱۰

خانه بهداشت بیلداشی

اکبرقلیزاده

۱۱

خانه بهداشت آلیله سر

محمد طوماری

۱۲

خانه بهداشت زنگیر

امامعلی نجفی

۱۳

خانه بهداشت تپه

مرادامیری

۱۴

خانه بهداشت کمرقیه

آقایان آقاخان باقری، محمدحسین ابراهیم زاده

۱۵

خانه بهداشت عبابیگلو

میراحمد فاتحی

۱۶

خانه بهداشت امراهلو

محمد شکری

۱۷

خانه بهداشت اون بیربیگلو

اهالی روستا

۱۸

خانه بهداشت تکانلو

حسین محمدی

۱۹

خانه بهداشت دیزج

قوتاز جعفرزاده

۲۰

خانه بهداشت افسوران

یداله حسن زاده

۲۱

خانه بهداشت زیوه

خداوردی جاهد

۲۲

خانه بهداشت قره خانبیگلو

رزمجو فلاح

۲۳

خانه بهداشت گوده کهریز

برادران نامدار

۲۴

خانه بهداشت قلنج خانلو

علی میرزایی

۲۵

خانه بهداشت سرو آغاجی

ایلدار نصرالهی

۲۶

خانه بهداشت جبی لو

کرامت آقایی

۲۷

خانه بهداشت جدا

حسن پناهی

۲۸

خانه بهداشت شوردرق

امین آزاد

۲۹

خانه بهداشت هدیلو

خان حسین اصلانی

۳۰

خانه بهداشت زهرا

اهالی روستا

۳۱

خانه بهداشت دمیرچی لوی بزرگ

اهالی روستا

۳۲

خانه بهداشت وان سفلی

برات اکبری

۳۳

خانه بهداشت ونستانق

طرلان وعاشور علی

۳۴

خانه بهداشت کلانسرا

اهالی روستا

۳۵

خانه بهداشت اسمعلی کندی

اهالی روستا

۳۶

خانه بهداشت قلعه برزند

قادرشاهماری

۳۷

خانه بهداشت نصراله بیگلو

ایمانعلی جوادی

۳۸

خانه بهداشت پیله درق

عباد معرفت

۳۹

خانه بهداشت قره آغاج

علی وفائی

۴۰

خانه بهداشت جبیلو

آقای کرامت

 

خیرین سلامت استان
مرکز امور اجتماعی دانشگاه

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۷۲