اخبار

انتصاب جناب آقای دکتر صادق حضرتی به عنوان معاون ریاست و سرپرست مرکز امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
انتصاب جناب آقای دکتر صادق حضرتی به عنوان معاون ریاست و سرپرست مرکز امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

انتصاب جناب آقای دکتر صادق حضرتی به عنوان معاون ریاست و سرپرست مرکز امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

انتصاب جناب آقای دکتر صادق حضرتی به عنوان معاون ریاست و سرپرست مرکز امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ادامه مطلب