ریاست و همکاران

ریاست علم سنجی

دکتر فیروز امانی

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

رشته تحصیلی: آمار زیستی

تلفن تماس ۳۳۵۱۲۰۰۰ و ۳۳۵۱۰۰۵۲ (داخلی ۲۵۷)

پست الکترونیکی : f.amani@arums.ac.ir

تلفن مستقیم ۳۳۵۱۳۷۷۷-۰۴۵


همکاران علم سنجی:

خانم زینب ایمانی

کارشناس علم سنجی

تلفن تماس: ۳۳۵۱۰۰۶۲

پست الکترونیکی: z.imani84@yahoo.com

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۵