دندانپزشکی

‌‌‌‌‌‌‌مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) مجهز به واحد کیلینیک و یژه دندانپزشکی می باشد که این واحد از سال ۱۳۹۷ با سرپرستی ریاست مرکزشروع به کار کرده بصورت شبانه از ساعت ۸ شب الی ۸ صبح آماده ارائه خدمت در زمینه پانسمان سطحی جهت تسکین درد و کشیدن دندان های دائمی و شیری می باشد.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دندانپزشکان مرکز:

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دکتر صدوق

۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دکتر طالبی

۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰ دکتر علیزاده

‌‌‌‌‌‌

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۷