معرفی بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا (ع):

بیمارستان آموزشی ودرمانی امام رضا (ع) پس از اخذ موافقت اصولی توسط دانشگاه آزاد اسلامی درجنب آن دانشگاه واقع درمیدان بسیج اول خیابان حافظ در زمینی به مساحت ۱۷۵۲۶ مترمربع وبا زیربنایی به مساحت ۱۱۸۵۴ مترمربع احداث وساختمان آن درسال ۱۳۹۲ تکمیل شده است وپس از آن طی تفاهم نامه ای در تیرماه ۱۳۹۶ بمدت ۱۰ سال بمنظور راه اندازی وبهره برداری دراختیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل قرارگرفته است وفعلا" درحال تجهیز وتأمین منابع انسانی و رفع نواقص جزئی می باشد و امید است تا پایان سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

 

این بیمارستان دارای ۱۰۸ تخت بستری عادی و ویژه میباشد وشامل ۴ بخش بستری جراحی، دوبخش ICU (12 تخت ویژه)، دو بخش اتاق عمل (۶ تخت اتاق عمل) و واحدهای رادیولوژی وآزمایشگاه و همچنین درمانگاه صبح وکلینیک ویژه عصر می باشد.

این بیمارستان علاوه برآموزش دانشجویان پزشکی، پرستاری وپیراپزشکی، خدمات درمانی برای بیماران در زمینه جراحی های مختلف ارائه خواهد نمود که دراین راستا بخش پوست از بیمارستان امام خمینی (ره)، بخش های ارولوژی وچشم از بیمارستان علوی و قسمتی از جراحی های غیراورژانس بیمارستان فاطمی به این بیمارستان انتقال خواهد یافت.