رئیس و کارکنان اداره انتشارات

 

دکتر محسن سقا : رئیس شورای اداره انتشارات دانشگاه

 

کارکنان اداره انتشارات

رسول لطف اله زاده: کارشناس کمیته تالیف و ترجمه

مریم پارسای : کارشناس مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شیدا فتحی : کارشناس مجله سلامت و مراقبت

رقیه تفرجی : کارشناس مجله سلامت و بهداشت

 

 

پست الکترونیکی: pub@arums.ac.ir

تلفن : 33534757- 045

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۸