مدیریت

مدیر بیمارستان: نورعلی سلامی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن تماس: ۰۴۵۳۲۷۲۲۱۱۰- داخلی ۲۰۲

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۵