مدیر خدمات پرستاری

جعفر بهشتی

مدرک تحصیلی: کارشناس هوشبری

شماره تماس: ۳۲۷۲۴۳۸۳-۰۴۵