روابط عمومی

محسن عارفی

کارشناس روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان

کارشناس پرستاری

ایمیل: Mohsen.arefi.n@Gmail.com

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷