فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مغان

مسئول واحد: محمود جنگی

تلفن تماس: ۰۴۵۳۲۷۲۵۰۴۷

شرح وظایف:

-پیگری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط و واحد ذیربط در دانشگاه با هماهنگی مسئول مربوط در بیمارستان

-نگهداری و پشتیبانی شبکه ای و نرم افزاری سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

-نگهداری و پشتیبانی شبکه ای سیستم حسابداری نظام نوین مالی

-نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات سخت افزاری

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۵