تاسیسات فنی

مسئول تاسیسات

نام و نام خانوادگی: حبیب عباسی

مدرک تحصیلی: مهندسی برق قدرت

کادر تاسیسات

حافظ جاهدحافظ جاهد 

بهمن دانا

کیکاووس رهنما

علی سیفی

 

 

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۵