امور مالی

مهدی برزگر ولی بیگلو

پست سازمانی: رئیس امور مالی بیمارستان

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

دورنویس:

شماره تماس: ۱۳۳-۰۴۵۳۲۷۲۳۰۹۵

پست الکترونیکی: b_mehdi@gmail.com

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷