برنامه کلاس دانشجویان دندانپزشکی

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم دوم

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

انقلاب اسلامی

کلاس ۳

بهراد اسدی

علوم تشریح ۲ نظری

کلاس ۳

گلمحمدی

نجف زاده

نیاپور

تربیت بدنی ۲

خواهران

خانم ارمغان

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

میکروب شناسی عملی

دکتر خادمی

معارف اسلامی۲

کلاس ۲

 

آقای معاضدی

تربیت بدنی ۲

برادران

آقای پرواسی

ویروس شناسی

کلاس ۲

تیمورپور

 

دوشنبه

زبان عمومی

کلاس ۳

 

دکتر نظری بقا

 

 

میکروب شناسی نظری

دکتر خادمی

کلاس ۳

میکروب شناسی نظری

دکتر خادمی

کلاس ۳

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

روان شناسی

کلاس ۱دندان پزشکی

دکتر ندر محمدی

ساعت فرهنگی

آناتومی و مورفولوژی

کلاس ۲

آناتومی و مورفولوژی

کلاس ۲

 

آناتومی و مورفولوژی

کلاس ۲

 

علوم تشریح ۲ عملی

گلمحمدی

نجف زاده

نیاپور

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آناتومی و مورفولوژی از ساعت ۱۱ الی ۱۶ روز چهارشنبه برگزار می گردد.

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم چهارم

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ا یام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

آسیب شناسی نظری

دکتر ظهوری

کلاس ۲

 

 

 

 

تجهیزات دندانپزشکی

آقای شاهعلیزاده

کلاس ۱

 

 

 

یکشنبه

آسیب شناسی

نظری

دکتر شکارچی

کلاس ۱

 

 

رادیولوژی نظری

دکتر میکائیلی

دکتر کرباسی

کلاس ۱

بیماری های روان

کلاس ۱

دکتر خوشه

متون اسلامی

کلاس ۱

آقای حسین زاده

 

 

 

دوشنبه

زبان تخصصی۱

۹-۱۰

دکتر پورخامنه

کلاس ۲

ایمنی شناسی عملی

آقای ملک زاده

پوسیدگی شناسی دکتر باقری

کلاس ۱

آسیب شناسی عملی

دکتر ظهوری

 

 

 

 

 

سه شنبه

ایمنی شناسی نظری

آقای ملک زاده

کلاس ۳

آسیب شناسی

عملی

دکتر شکارچی

 

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

مهندس محمدنیا

کلاس ۲

 

 

 

 

 

چهار شنبه

ایمنی شناسی نظری

آقای ملک زاده

کلاس ۲

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

 

 

 

مبانی مواد دندانی

کلاس ۱

دکتر خدادادی

آقای هوشیار

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم شش

 

ساعت

۹ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۶

۱۶-۱۸

ای ام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

تشخیص ۲

کلاس ۲

زمانی

عاقل فر

 

 

سلامت دهان و دندان

خیام یوسف پور

کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

دندان پزشکی کودکان

کلاس ۹

مبانی اندو

۹-۱۲

مبانی اندو

زادفتاح

نورالعیونی

سیستمیک ۲

محمدپور- محمدی

کلاس۳

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

زبان تخصصی۳

۹-۸

دکتر پورخامنه

کلاس ۲

 

 

ترمیمی ۱ نظری

خیام – یوسف پور

کلاس۳

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

مبانی ثابت

۸-۱۲

 

مبانی ثابت

 

تشخیص ۲ دکتر باقری

کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

سلامت دهان

حکمت فر

کلاس ۹

حکمت فر

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

مهارت بالینی

محمدپور

کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

بیماری سیسمیک ۲

ذاکری کلاس۳

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم هشت

 

 

ساعت

۹ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۶

۱۶-۱۸

ای ام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

اندودنتیکس نظری

نورالعیونی

کلاس ۲

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

مبانی نور ولیزر

کلاس ۲

دکتر باقری

 

 

جراحی دهان ۲

حاج محمدی

کلاس ۲

اسیب شناسی دهان عملی

دکتر باقری

 

 

حاکمیت بالینی

کلاس ۳

دکتر مهرتک

 

دوشنبه

پریودنتولوژی ۳ نظری

کلاس ۴

بیگلری

 

 

 

ارتودنسی ۲ نظری

نعمتی

کلاس ۲

 

 

 

 

دندان پزشکی قانونی

دکتر

عباسی آذر

کلاس ۴

 

سه شنبه

دندان پزشکی ترمیمی ۲ نظری

کلاس ۲

دکتر خیام

دکتر یوسف پور

 

 

تشخیص ۴ دکتر باقری

کلاس ۲

 

 

 

 

روش شناسی ۲

کلاس ۱

 

دکتر فیروز امانی

 

چهار شنبه

سالمندشناسی

کلاس ۶

زمانی

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

تشخیصی ۴

میکائیلی- کرباسی

کلاس ۲

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاسهای روش شناسی ۲ و دندان پزشکی قانونی شروع کلاسها از ساعت ۱۶ الی ۱۸ می باشد. مبانی نور ولیزر ساعت ۴۵/۷ الی ۴۵/۸ دقیقه میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۶