برنامه کلاس دانشجویان دندانپزشکی

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم ۱

ورودی ۹۵

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

بیوشیمی

کلاس ۲

دکتر علی پناه مقدم

بیوشیمی

عملی

دکتر علی پناه مقدم

اندیشه اسلامی ۱

کلاس ۳

آقای حمید وند

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

علوم تشریح ۱

کلاس ۷

دکتر سقا

گلمحمدی

نیاپور-نجف زاده

تربیت بدنی ۱

 

خانم علی اکبری

آقای پرواسی

فرهنگ و تمدن اسلام

آقای حسنی

کلاس ۳

 

 

 

دوشنبه

بیوشیمی

کلاس ۲

دکتر ماذنی

بیوشیمی

عملی

دکتر ماذنی

ادبیات فارسی

کلاس ۲

آقای نظری بقا

ادبیات فارسی

کلاس ۲

آقای نظری بقا

 

 

 

سه شنبه

زبان پیش دانشگاهی

دکتر سیاه پوش

کلاس ۲

علوم تشریح ۱

کلاس ۷

دکتر سقا

گلمحمدی

نیاپور-نجف زاده

علوم تشریح ۱

عملی

دکتر سقا

گلمحمدی

نیاپور-نجف زاده

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم ۳

ورودی ۹۴

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

علوم تشریح ۳

نظری

نجف زاده

سعادتی

کلاس ۴

مبانی فیزیک پزشکی

دکتر امانی

کلاس ۳

فیزیولوژی

کلاس ۷

دکتر امانی

سعادتی -عابدی

میلان

اخلاق اسلامی

کلاس ۳

آقای میرطاهرموسوی

 

 

 

یکشنبه

سلامت دهان وجامعه نظری

دکتر فولادی

کلاس ۳

ژنتیک انسانی

کلاس ۱

دکتر حسینی اصل – دکتر داورنیا

علوم تشریح ۳

عملی

نجف زاده

سعادتی

علوم تشریح ۳

عملی

نجف زاده

سعادتی

 

 

 

دوشنبه

 

 

انگل شناسی

کلاس ۳

آقای میرزانژاد

فیزیولوژی

کلاس ۳

دکتر امانی

سعادتی -عابدی

میلان

دانش خانواده و جمعیت

آقای خدامرادی

کلاس ۱

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

فیزیولوژی عملی

دکتر پناهپور

فیزیولوژی عملی

دکتر پناهپور

 

 

 

چهار شنبه

 

 

فیزیولوژی

کلاس ۳

دکتر امانی

سعادتی - عابدی

میلان

 

 

تاریخ اسلام

کلاس ۱

آقای شیری

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم۵

ورودی ۹۳

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۴

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

 

شنبه

مبانی پروتز کامل

دکتر آرین

مبانی پروتز کامل

دکتر آرین

 

 

جراحی۱ نظری

تشخیص ۱

از ساعت ۱۳ الی ۱۵ کلاس ۲

دکتر حاج محمدی

 

یکشنبه

پریو ۱ نظری

کلاس ۷

دکتر فضعلیزاده

بیماری سیستمیک ۱

کلاس ۹

دکتر سیگاری

تشخیص ۱

دکتر باقری

کلاس ۱

روان شناسی در دندان پزشکی

دکتر ندرمحمدی

کلاس ۳

 

دوشنبه

زبان تخصصی ۲

کلاس ۳

دکتر پورخامنه

کمپلکس پالپ

کلاس ۹

دکتر گله دار

دکتر نریمانی

تشخیص ۱

دکترمحمدی

کلاس ۱

فوریت پزشکی

دکتر نصیری

کلاس ۷

 

سه شنبه

 

 

فارماکولوژی عمومی

کلاس ۳

دکتر شاهرخی

دکتر محمدی

بیماری سیستمیک ۱

کلاس ۱

ناصری

 

 

 

چهار شنبه

تغذیه

کلاس ۳

دکتر نعمتی

حاج آقا نوروزی

کلاس ۲

دکتر معصوم زاده

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

دکتر خیام

دکتر یوسفی پور

 

پنجشنبه

 

 

گوش، حلق و بینی

کلاس ۲

دکتر داوری

بیماری سیستمیک ۱

دکتر ذاکری

کلاس ۲

 

 

 

فوریت پزشکی از ساعت ۱۳ الی ۱۵ روز دوشنبه برگزار می گردد. مبانی پروتز تا ساعت ۱۳ روز شنبه

مبانی دندانپزشکی ترمیمی از ساعت ۱۳ الی ۱۶

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم ۷ ورودی ۹۲

 

ساعت

۹-۸

۱۰-۹

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۳

۱۸-۱۶

ایام هفته

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

دندانپزشکی تشخیصی ۳

دکتر زمانی

کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

پریو

 

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

گروه پریو

دندان پزشکی ترمیی

پریو

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

گروه پریو

تشخیصی ۳

حاج محمدی کلاس ۴

مبانی پروتز پارسیل

دکتر جعفری کفاش

روش شناسی۱

کلاس ۹

دکتر امانی

 

یکشنبه

پری و۲ نظری

دکترقاسمی

کلاس ۹

تشخیص ۲- پریو – جراحی

گروه تشخیص

گروه پریو- دکتر حاج محمدی سیگاری

تشخیص ۲- پریو – جراحی

گروه تشخیص – گروه پریو- دکتر حاج محمدی - سیگاری

درمان بیماران بی دندان ارین جعفری موسوی کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

جراحی

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

دکتر حاج محمدی دکتر سیگاری

سلامت دهان و جامعه نظری و عملی

کلاس ۹

دکتر شعبانی

 

دوشنبه

رادیولوژی۲نظری رفیعی – گرجانی کلاس ۹

بیماریهای سیستمیک ۳

دکتر

سیکاری

بیماریهای سیستمیک ۳

دکتر

سیکاری

زبان تخصصی ۴

دکتر پورخامنه

کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

جراحی پریو

دکتر ولیزاده دکتر یوسفی

دکتر حاج محمدی- سیگاری

گروه پریو

 

 

 

سه شنبه

تشخیص ۳

دکتر باقری

کلاس ۹

ترمیمی – جراحی

پریو – تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی – سیگاری

گروه تشخیص

ترمیمی جراحی

پریو

تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی سیگاری گروه تشخیص

ارتودنسی ۱

دکتر نعمتی-جلایر

کلاس ۹

آسیب شناسی دهان عملی

دکتر باقری

 

 

 

چهار شنبه

 

مبانی اندو ۲

گله دار – نریمانی فرهنگ

مبانی اندو ۲

گله دار – نریمانی فرهنگ

دندانپزشکی کودکان ۲

انوش – بیرامی

کلاس ۹

ترمیمی – جراحی

پریو – تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی – سیگاری

گروه تشخیص

 

 

ساعت

۹-۸

۱۰-۹

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۳

۱۸-۱۶

ایام هفته

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

دندانپزشکی تشخیصی ۳

دکتر زمانی

کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

پریو

 

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

گروه پریو

دندان پزشکی ترمیی

پریو

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

گروه پریو

تشخیصی ۳

حاج محمدی کلاس ۴

مبانی پروتز پارسیل

دکتر جعفری کفاش

روش شناسی۱

کلاس ۹

دکتر امانی

 

یکشنبه

پری و۲ نظری

دکترقاسمی

کلاس ۹

تشخیص ۲- پریو – جراحی

گروه تشخیص

گروه پریو- دکتر حاج محمدی سیگاری

تشخیص ۲- پریو – جراحی

گروه تشخیص – گروه پریو- دکتر حاج محمدی - سیگاری

درمان بیماران بی دندان ارین جعفری موسوی کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

جراحی

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

دکتر حاج محمدی دکتر سیگاری

سلامت دهان و جامعه نظری و عملی

کلاس ۹

دکتر شعبانی

 

دوشنبه

رادیولوژی۲نظری رفیعی – گرجانی کلاس ۹

بیماریهای سیستمیک ۳

دکتر

سیکاری

بیماریهای سیستمیک ۳

دکتر

سیکاری

زبان تخصصی ۴

دکتر پورخامنه

کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

جراحی پریو

دکتر ولیزاده دکتر یوسفی

دکتر حاج محمدی- سیگاری

گروه پریو

 

 

 

سه شنبه

تشخیص ۳

دکتر باقری

کلاس ۹

ترمیمی – جراحی

پریو – تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی – سیگاری

گروه تشخیص

ترمیمی جراحی

پریو

تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی سیگاری گروه تشخیص

ارتودنسی ۱

دکتر نعمتی-جلایر

کلاس ۹

آسیب شناسی دهان عملی

دکتر باقری

 

 

 

چهار شنبه

 

مبانی اندو ۲

گله دار – نریمانی فرهنگ

مبانی اندو ۲

گله دار – نریمانی فرهنگ

دندانپزشکی کودکان ۲

انوش – بیرامی

کلاس ۹

ترمیمی – جراحی

پریو – تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی – سیگاری

گروه تشخیص

 

 

 

مبانی پروتز پارسیل از ساعت ۱۳ الی ۱۶ روز شنبه دندانپزشکی تشخیصی ۳ دکتر محمد پور روز یکشنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۳

آسیب شناسی عملی دهان دکتر باقری از ساعت ۱۳ الی ۱۴

از ساعت ۹ تا ۱۲ کلینیک صبح از ساعت ۱۳ الی ۱۶ کلینیک عصر - سه شنبه ساعت ۴۵/۷ الی ۴۵/۸ تشخیص ۳ دکتر باقری

 

آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۵