برنامه کلاس دانشجویان دندانپزشکی

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم ۲

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

علوم تشریح ۲ نظری

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

میکروب شناسی عملی دندان پزشکی ۹۴

دکتر تیمور پور

میکروب شناسی عملی دندان پزشکی ۹۴

دکتر تیمور پور

 

یکشنبه

تربیت بدنی ۲خواهران

 

خانم علی اکبری

 

 

 

 

انقلاب اسلامی

آقای ابراهیمی

 

 

 

دوشنبه

 

 

زبان عمومی

آقای نظری بقا

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

روان شناسی

خانم فرجی

 

 

 

سه شنبه

ویروس شناسی

دکتر پیری

 

 

علوم تشریح ۲ عملی

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

 

 

 

 

 

چهار شنبه

معارف اسلامی ۲

آقای موسوی

آناتومی ومورفولوژی دندان

دکتر جعفری

ازساعت ۱۱ الی ۱۶

آناتومی ومورفولوژی دندان

دکتر جعفری

ازساعت ۱۱ الی ۱۶

تربیت بدنی ۲

برادران

آقای پرواسی

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندانپزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم ۴

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

۱۴-۱۲

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

آسیب شناسی عملی

دکتر ظهوری

 

 

 

 

 

 

متون اسلامی

آقای انور

 

 

 

یکشنبه

ایمنی شناسی عملی دندانپزشکی ۹۳

آقای ملک زاده

بیماریهای روان

دکتر خوشه

آسیب شناسی تئوری

دکتر شکارچی ظهوری

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

مهندس محمدنیا

۸-۹

 

 

رادیولوژی نظری

دکتر گرجانی دکتر رفیعی

۱۲-۱۳

پوسیدگی شناسی کلاس ۴

 

دکتر باقری

تجهیزات دندانپزشکی

آقای شاهعلیزاده

 

 

زبان تخصصی ۱

دکتر پورخامنه

از ساعت ۹-۱۰

 

سه شنبه

 

 

ایمنی شناسی

آقای ملک زاده

کنترل عفونت دکتر فرهودی دکتر نورالعیونی

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

ایمنی شناسی

آقای ملک زاده

 

 

 

 

 

مبانی مواد دندانی

دکتر خدادادی

آقای هوشیار

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندانپزشکی مقطع دکتری

ترم مهر ماه ۹۵ ترم ۶

ساعت

۹ - ۸

۱۲ - ۹

۱۳-۱۲

۱۳-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

بیماری سیستمیک ۲

دکتر ذاکری

دکتر ناصری

جراحی گروه D2 -رادیولوژی گروه A1 پریودنتولوژی گروه C1 تشخصیص ۱گروه B1,B2

دندان پزشکی کودکان ۱ دکتر نورالعیونی

جراحی گروه D1 رادیولوژی گروه A2 پریودنتولوژی گروه C2

تشخصیص ۱گروه A1,A3 آموزش مهارت بالینی

کلیه دانشجویان کلاس درد و دارو کلیه دانشجویان کلاس

 

 

 

 

 

یکشنبه

کمپلکس پالپ

افتاده ها

دانشکده دندان پزشکی

مبانی اندو نتیکس ۱ پری کلینیک کلیه دانشجویان کلاس

زاد فتاح بلوریان

دندانپزشکی تشخصیصی ۲نظری دکتر باقری کلاس ۴

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

زبان تخصصی ۳

دکتر پورخامنه

از ساعت ۸-۹

جراحی گروه BC رادیولوژی گروه A3 پریودنتولوژی گروه D1

تشخصیص ۱گروه B1-A2

مهارت سلامت

محمد پور

دندان پزشکی تشخیصی ۲ نظری

بیماری سیستمتیک دکتر حاج محمدی ۱۳-۱۴

مبانی دندانپزشکی ترمیمی از ساعت ۱۴ الی ۱۵ دکتر فرشاد دکتر یوسفی پور

دکتر خیام

 

 

 

 

 

سه شنبه

مبانی پروتز ثابت پری کلینیک

دکتر موسوی

 

مبانی پروتز ثابت پریکلینیک

کلیه دانشجویان کلاس

دکتر موسوی

دندان پزشکی کودکان ۱ دکتر انوش

مبانی پروتز ثابت پریکلینیک

کلیه دانشجویان کلاس

دکتر موسوی

 

 

 

 

 

چهار شنبه

پریودنتولوژی

 

افتاده ها

دانشکده دندان پزشکی

جراحی گروه C2 -رادیولوژی گروه B2 پریودنتولوژی گروه B3 تشخصیص ۱گروه A1,A3

مهارت سلامت

جراحی گروه C1 -رادیولوژی گروه B1 پریودنتولوژی گروه D2

تشخصیص ۱گروه A2,B2

 

 

 

 

 

پنجشنبه