برنامه کلاس دانشجویان دندانپزشکی

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۶ ترم اول ۹۶

 

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

علوم تشریح ۱

کلاس ۲

گلمحمدی

نجف زاده- سقا

نامجو

ادبیات فارسی

کلاس ۲

نظری بقا

ادبیات فارسی

کلاس ۲

نظری بقا

 

 

 

یکشنبه

بیوشیمی تئوری

کلاس ۸

مهدوی فر

رضا قلی زاده

بیوشیمی تئوری

مهدوی فر

رضا قلی زاده

کلاس ۴

علوم تشریح ۱

عملی

گلمحمدی

نجف زاده- سقا

نامجو

فرهنگ و تمدن اسلام

کلاس ۲

آقای شیری

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

تربیت بدنی ۱

آقای پرواسی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

بیوشیمی

عملی

مهدوی فر

رضاقلی زاده

 

معارف اسلامی ۱

کلاس ۲

حمیدوند

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

علوم تشریح۱

کلاس ۲

گلمحمدی

نجف زاده- سقا

نامجو

زبان پیش دانشگاهی

دکتر سیاهپوش

کلاس ۱

تربیت بدنی ۱

ارمغان

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۶ ترم سوم ۹۵

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

مبانی فیزیک پزشکی

رفاهی

کلاس ۳

دانش خانواده وجمعیت

خدامرادی

کلاس ۳

فیزیولوژی

کلاس ۳

عابدی - میلان

سعادتی امانی

انگل شناسی

کلاس ۳

بدیرزاده

 

 

 

یکشنبه

سلامت دهان و جامعه

کلاس ۳

دکتر فولادی

ژنتیک انسانی

کلاس ۳

حسینی اصل

داورنیا

تاریخ اسلام

کلاس ۳

پناهی

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

فیزیولوژی

کلاس ۳

عابدی - میلان

سعادتی امانی

 

 

فیزیولوژی عملی

دکتر میلان

 

سه شنبه

علوم تشریح ۳

 

سعادتی

 

 

علوم تشریح ۳

 

نجف زاده

 

اخلاق و تربیت اسلامی

کلاس ۳

رشید

علوم تشریح ۳

عملی

 

نجف زاده

سعادتی

 

چهار شنبه

 

 

فیزیولوژی

کلاس ۳

عابدی - میلان

سعادتی امانی

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۶ ترم پنجم ۹۴

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

مبانی پروتز کامل

آرین

مبانی پروتز کامل

آرین

 

 

 

فوریت پزشکی

کلاس ۸

مهری

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

ساعت ۱۶-۱۳

پریودنتولوژی ۱گروه پریو

ساعت ۱۳-۱۲ کلاس ۹

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

خیام - نصر

 

 

 

 

 

دوشنبه

زبان تخصصی ۲

ساعت ۱۰-۹

کلاس ۱

دکتر پورخامنه

تغذیه درسلامت

کلاس ۸

دکتر نعمتی

کمپلکس پالپ

زادفتاح گله دار مجدرکلاس ۹

ساعت ۱۳-۱۲

مبانی دندانپزشکی ترمیمی ۱۶-۱۳

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

خیام - نصر

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

اخلاق پزشکی

 

مبانی دندانپزشکی تشخیصی ۱

بیماری سیستمیک ۱

حاج محمدی کلاس ۱

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

روان شناسی

دردندان پزشکی

کلاس ۸

دکتر ندرمحمدی

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

مبانی پروتز کامل ساعت ۱۶-۱۳

مبانی پروتز کامل

آرین

 

 

 

 

جراحی دهان

سیکاری ۱۳-۱۲ کلاس ۹

 

پنجشنبه

سیستمیک ۱

کلاس ۸

شکردرگاهی

گوش وحلق وبینی

دکتر داوری

کلاس ۸

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستمیک ۱ بعد از عید برگزار میشود

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۶ ترم هفت

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

کودکان ۲

کلاس ۸

 

حکمت فر

 

 

مبانی اندودنتیکس ۲

ساعت ۱۶-۱۳

گله دار مجددی

مبانی اندودنتیکس ۲

 

 

 

 

 

یکشنبه

بیماری سیستمیک ۳

از ساعت ۸یمارستان

دکتر فقیهی

بیماری سیستمیک ۳

از ساعت ۸بیمارستان

دکتر فقیهی

ارتودنسی ۱

نعمتی

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

زبان تخصصی ۲

ساعت ۹-۸

کلاس ۱

دکتر پورخامنه

 

 

رادیولوژی ۲ نظری

میکائیلی

کلاس ۸

 

 

 

 

روش شناسی ۱

کلاس ۹

دکتر فیروز امانی

 

سه شنبه

پریودنتولوژی ۲

کلاس ۸

 

گروه پریو

 

 

مبانی دندانپزشکی تشخیصی ۳

حاج محمدی

آسیب شناسی دهان

دکتر باقری

 

 

 

 

 

چهار شنبه

مبانی پروتز پارسیل

۱۱-۸

صادق

مبانی پروتز پارسیل

صادق

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سلامت دهان ودندانپزشکی

شعبانی

کلاس ۸

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۶ ترم نه

 

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

اندودنتیکس ۲

زادفتاح -مجدر گله دارکلاس ۸

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

بیماری سیستمیک ۴

از ساعت ۸ بیمارستان

دکترسیگاری

بیماری سیستمیک ۴

از ساعت ۸بیمارستان

دکترسیگاری

ارتودنسی۳

نعمتی

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۵۴۰