برنامه کلاس دانشجویان دندانپزشکی

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۷ ترم اول ۹۷

 

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

بیوشیمی

کلاس ۲

علی پناه مقدم

ایمنی و ترافیک

کلاس ۳

مهرتک هشت هفته دوم

زبان پیش دانشگاهی

سیاه پوش

کلاس ۲

 

 

 

یکشنبه

بیوشیمی عملی

علی پناه مقدم

بیوشیمی عملی

علی پناه مقدم

 

 

تربیت بدنی ۱

پرواسی

ارمغان

 

 

 

دوشنبه

بیوشیمی نظری

کلاس ۲

ماذنی

بیوشیمی عملی

ماذنی

ادبیات فارسی

سید حاتمی

کلاس ۳

ادبیات فارسی

سید حاتمی

کلاس ۸

 

 

 

سه شنبه

علوم تشریح ۱

کلاس ۲

گلمحمدی

سلیم نژاد

علوم تشریح

عملی ۱

گلمحمدی

سلیم نژاد

 

 

فرهنگ و تمدن اسلامی

میکائیلی

کلاس ۸

 

 

 

چهار شنبه

اندیشه اسلامی ۱

آقای حمیدوند

کلاس ۲

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲ الی ۱.۵ بیوشیمی دکتر علی پناه مقدم

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۷ ترم سوم ۹۶

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

سلامت دهان و جامعه نظری

فولادی

قاسمی

کلاس ۸

انگل شناسی

میرزانژاداصل

کلاس ۸

 

 

 

 

تاریخ اسلام

بهراد اسدی

کلاس ۳

 

یکشنبه

 

 

ژنتیک انسانی

کلاس ۸

حسینی

داورنیا- جدی

فیزیولوژی

کلاس ۸

عابدی - میلان

سعادتی امانی

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

مبانی فیزیک پزشکی

مجتبی امانی

کلاس ۸

فیزیولوژی

کلاس ۸

عابدی - میلان

سعادتی امانی

 

 

فیزیولوژی

عملی

میلان

 

سه شنبه

علوم تشریح ۳

کلاس ۸

دکتر سعادتی

دکتر نجف زاده

اخلاق و تربیت اسلامی

حاج آقا اسدی

کلاس ۸

 

 

دانش خانواده

و جمعیت

خدامرادی

کلاس ۹

 

 

 

چهار شنبه

علوم تشریح ۳

عملی

دکتر سعادتی

 

فیزیولوژی

کلاس ۳

عابدی - میلان

سعادتی امانی

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

علوم تشریح

عملی ۳

 

دکتر نجف زاده

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۷ ترم پنجم ۹۵

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۳

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

مبانی پروتز کامل

دکتر آرین

مبانی پروتز کامل

دکتر آرین

 

فارماکولوژی

کلاس ۸

شاهرخی

محمدی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

سیستمیک ۱

عاقل فرد- سیگاری

کلاس ۹

 

 

پری و۱ کلاس ۹گروه پریو

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

نصر

مولایی

تشخیصی ۱

کلاس ۴ الی ۵

باقری

کلاس ۹

 

 

زبان تخصصی ۲

پور خامنه ۱۰-۹ کلاس ۲

 

 

دوشنبه

 

 

تغذیه در سلامت کلاس ۹

نعمتی

کمپلکس پالپ

زاد فتاح گله دار فرهنگ کلاس ۹

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

نصر

مولایی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

گوش و حلق و بینی ساعت ۱ الی ۲ کلاس ۹

داوری

فوریت پزشکی

۱۴ الی ۱۶

اجری

کلاس ۲

 

 

 

 

 

چهار شنبه

تشخیصی ۱

زمانی- قیصری

کلاس ۵

 

 

جراحی دهان فک و صورت سیکاری کلاس ۹

مبانی پروتز کامل

دکتر آرین

روان شناسی دردندانپزشکی

ندرمحمدی

کلاس ۹

 

 

 

پنجشنبه

اخلاق پزشکی

گروه اخلاق

بیماری‌های سیستمیک ۱

حسینیان

کلاس ۹

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۷ ترم هفت ورودی ۹۴

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۳

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

درمان بیماران بی دندان

موسوی جعفری

کلاس ۹

 

 

ارتودنسی ۱ نعمتی جلایر کلاس ۲

مبانی اندودانتیکس ۲

گله دار

زاد فتاح

 

 

 

 

 

یکشنبه

زبان تخصصی ۴

پور خامنه ۹-۸ کلاس ۲

 

 

 

رادیولوژی ۲ میکائیلی یوسفی کلاس ۲

 

 

روش شناسی ۱

زندیان

کلاس ۸

 

 

 

دوشنبه

بیماری سیستمیک ۳

سیگاری

بیمارستان

بیماری سیستمیک ۳

سیگاری

بیمارستان

دندانپزشکی تشخیصی ۳ محمدپور قیصری کلاس ۲

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

دندانپزشکی کودکان ۲ نظری

حکمت فر

بیرامی

کلاس ۹

 

 

دندانپزشکی تشخیصی ۳ دریساوی کلاس ۲

آسیب شناسی دهان عملی ۱

باقری

دریساوی

سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی ۲

شعبانی

کلاس ۸

 

 

 

چهار شنبه

مبانی پروتز پارسیل

صادق

مبانی پروتز پارسیل

صادق

ساعت ۸ الی ۱۱

پریو ۲ نظری

گروه پریو کلاس ۲

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی ۱ عملی

شعبانی

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۶ ترم نه ورودی ۹۳

 

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

دندانپزشکی تشخیصی ۵ قیصری

ارتودنس ۳ نظری انوش مولایی

کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

بیماری سیستمیک ۴

حاج محمدی بیمارستان

بیماری سیستمیک ۴

حاج محمدی بیمارستان

اندودنتیکس۲

زاد فتاح گله دار نورالعیونی کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

تشخیصی ۵ زمانی کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

تروماتولوژی

سیگاری یوسفی بیرامی -فرهنگ

کلاس ۳

 

 

دندانپزشکی تشخیصی ۵ دریساوی - یوسفی کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۷ ترم نه ورودی ۹۲

 

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

علوم نوین پزشکی دردندانپزشکی

فرهنگ

نورالعیونی

کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

تشخیصی ۷

آرین محمدپور -قیصری کلاس ۸

 

 

 

 

علوم نوین پزشکی دردندانپزشکی

فتحی

کلاس ۹

 

دوشنبه

پروتز پیشرفته دندانی

ایمانی صادق کلاس ۸

 

 

 

 

 

روش آمار زیستی

امانی

کلاس ۹

روش آمار زیستی

امانی

کلاس ۹

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی ۳ عملی

شعبانی

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۷