برنامه کلاس دانشجویان دندانپزشکی

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم دوم

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

انقلاب اسلامی

کلاس ۳

بهراد اسدی

علوم تشریح ۲ نظری

کلاس ۳

گلمحمدی

نجف زاده

نیاپور

تربیت بدنی ۲

خواهران

خانم ارمغان

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

میکروب شناسی عملی

دکتر خادمی

معارف اسلامی۲

کلاس ۲

 

آقای معاضدی

تربیت بدنی ۲

برادران

آقای پرواسی

ویروس شناسی

کلاس ۲

تیمورپور

 

دوشنبه

زبان عمومی

کلاس ۳

 

دکتر نظری بقا

 

 

میکروب شناسی نظری

دکتر خادمی

کلاس ۳

میکروب شناسی نظری

دکتر خادمی

کلاس ۳

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

روان شناسی

کلاس ۱دندان پزشکی

دکتر ندر محمدی

ساعت فرهنگی

آناتومی و مورفولوژی

کلاس ۲

آناتومی و مورفولوژی

کلاس ۲

 

آناتومی و مورفولوژی

کلاس ۲

 

علوم تشریح ۲ عملی

گلمحمدی

نجف زاده

نیاپور

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آناتومی و مورفولوژی از ساعت ۱۱ الی ۱۶ روز چهارشنبه برگزار می گردد.

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم چهارم

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

آسیب شناسی نظری

دکتر ظهوری

کلاس ۲

 

 

 

 

تجهیزات دندانپزشکی

آقای شاهعلیزاده

کلاس ۱

 

 

 

یکشنبه

آسیب شناسی

نظری

دکتر شکارچی

کلاس ۱

 

 

رادیولوژی نظری

دکتر میکائیلی

دکتر کرباسی

کلاس ۱

بیماری های روان

کلاس ۱

دکتر خوشه

متون اسلامی

کلاس ۱

آقای حسین زاده

 

 

 

دوشنبه

زبان تخصصی۱

۹-۱۰

دکتر پورخامنه

کلاس ۲

ایمنی شناسی عملی

آقای ملک زاده

پوسیدگی شناسی دکتر باقری

کلاس ۱

آسیب شناسی عملی

دکتر ظهوری

 

 

 

 

 

سه شنبه

ایمنی شناسی نظری

آقای ملک زاده

کلاس ۳

آسیب شناسی

عملی

دکتر شکارچی

 

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

مهندس محمدنیا

کلاس ۲

 

 

 

 

 

چهار شنبه

ایمنی شناسی نظری

آقای ملک زاده

کلاس ۲

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

 

 

 

مبانی مواد دندانی

کلاس ۱

دکتر خدادادی

آقای هوشیار

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم شش

 

ساعت

۹ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۶

۱۶-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

تشخیص ۲

کلاس ۲

زمانی

عاقل فر

 

 

سلامت دهان و دندان

خیام یوسف پور

کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

دندان پزشکی کودکان

کلاس ۹

مبانی اندو

۹-۱۲

مبانی اندو

زادفتاح

نورالعیونی

سیستمیک ۲

محمدپور- محمدی

کلاس۳

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

زبان تخصصی۳

۹-۸

دکتر پورخامنه

کلاس ۲

 

 

ترمیمی ۱ نظری

خیام – یوسف پور

کلاس۳

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

مبانی ثابت

۸-۱۲

 

مبانی ثابت

 

تشخیص ۲ دکتر باقری

کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

سلامت دهان

حکمت فر

کلاس ۹

حکمت فر

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

مهارت بالینی

محمدپور

کلاس ۳

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

بیماری سیسمیک ۲

ذاکری کلاس۳

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم هشت

 

 

ساعت

۹ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۶

۱۶-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

اندودنتیکس نظری

نورالعیونی

کلاس ۲

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

مبانی نور ولیزر

کلاس ۲

دکتر باقری

 

 

جراحی دهان ۲

حاج محمدی

کلاس ۲

اسیب شناسی دهان عملی

دکتر باقری

 

 

حاکمیت بالینی

کلاس ۳

دکتر مهرتک

 

دوشنبه

پریودنتولوژی ۳ نظری

کلاس ۴

بیگلری

 

 

 

ارتودنسی ۲ نظری

نعمتی

کلاس ۲

 

 

 

 

دندان پزشکی قانونی

دکتر

عباسی آذر

کلاس ۴

 

سه شنبه

دندان پزشکی ترمیمی ۲ نظری

کلاس ۲

دکتر خیام

دکتر یوسف پور

 

 

تشخیص ۴ دکتر باقری

کلاس ۲

 

 

 

 

روش شناسی ۲

کلاس ۱

 

دکتر فیروز امانی

 

چهار شنبه

سالمندشناسی

کلاس ۶

زمانی

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

تشخیصی ۴

میکائیلی- کرباسی

کلاس ۲

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاسهای روش شناسی ۲ و دندان پزشکی قانونی شروع کلاسها از ساعت ۱۶ الی ۱۸ می باشد. مبانی نور ولیزر ساعت ۴۵/۷ الی ۴۵/۸ دقیقه میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم ۱

ورودی ۹۵

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

بیوشیمی

کلاس ۲

دکتر علی پناه مقدم

بیوشیمی

عملی

دکتر علی پناه مقدم

اندیشه اسلامی ۱

کلاس ۳

آقای حمید وند

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

علوم تشریح ۱

کلاس ۷

دکتر سقا

گلمحمدی

نیاپور-نجف زاده

تربیت بدنی ۱

 

خانم علی اکبری

آقای پرواسی

فرهنگ و تمدن اسلام

آقای حسنی

کلاس ۳

 

 

 

دوشنبه

بیوشیمی

کلاس ۲

دکتر ماذنی

بیوشیمی

عملی

دکتر ماذنی

ادبیات فارسی

کلاس ۲

آقای نظری بقا

ادبیات فارسی

کلاس ۲

آقای نظری بقا

 

 

 

سه شنبه

زبان پیش دانشگاهی

دکتر سیاه پوش

کلاس ۲

علوم تشریح ۱

کلاس ۷

دکتر سقا

گلمحمدی

نیاپور-نجف زاده

علوم تشریح ۱

عملی

دکتر سقا

گلمحمدی

نیاپور-نجف زاده

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم ۳

ورودی ۹۴

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

علوم تشریح ۳

نظری

نجف زاده

سعادتی

کلاس ۴

مبانی فیزیک پزشکی

دکتر امانی

کلاس ۳

فیزیولوژی

کلاس ۷

دکتر امانی

سعادتی -عابدی

میلان

اخلاق اسلامی

کلاس ۳

آقای میرطاهرموسوی

 

 

 

یکشنبه

سلامت دهان وجامعه نظری

دکتر فولادی

کلاس ۳

ژنتیک انسانی

کلاس ۱

دکتر حسینی اصل – دکتر داورنیا

علوم تشریح ۳

عملی

نجف زاده

سعادتی

علوم تشریح ۳

عملی

نجف زاده

سعادتی

 

 

 

دوشنبه

 

 

انگل شناسی

کلاس ۳

آقای میرزانژاد

فیزیولوژی

کلاس ۳

دکتر امانی

سعادتی -عابدی

میلان

دانش خانواده و جمعیت

آقای خدامرادی

کلاس ۱

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

فیزیولوژی عملی

دکتر پناهپور

فیزیولوژی عملی

دکتر پناهپور

 

 

 

چهار شنبه

 

 

فیزیولوژی

کلاس ۳

دکتر امانی

سعادتی - عابدی

میلان

 

 

تاریخ اسلام

کلاس ۱

آقای شیری

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم۵

ورودی ۹۳

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۴

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

 

شنبه

مبانی پروتز کامل

دکتر آرین

مبانی پروتز کامل

دکتر آرین

 

 

جراحی۱ نظری

تشخیص ۱

از ساعت ۱۳ الی ۱۵ کلاس ۲

دکتر حاج محمدی

 

یکشنبه

پریو ۱ نظری

کلاس ۷

دکتر فضعلیزاده

بیماری سیستمیک ۱

کلاس ۹

دکتر سیگاری

تشخیص ۱

دکتر باقری

کلاس ۱

روان شناسی در دندان پزشکی

دکتر ندرمحمدی

کلاس ۳

 

دوشنبه

زبان تخصصی ۲

کلاس ۳

دکتر پورخامنه

کمپلکس پالپ

کلاس ۹

دکتر گله دار

دکتر نریمانی

تشخیص ۱

دکترمحمدی

کلاس ۱

فوریت پزشکی

دکتر نصیری

کلاس ۷

 

سه شنبه

 

 

فارماکولوژی عمومی

کلاس ۳

دکتر شاهرخی

دکتر محمدی

بیماری سیستمیک ۱

کلاس ۱

ناصری

 

 

 

چهار شنبه

تغذیه

کلاس ۳

دکتر نعمتی

حاج آقا نوروزی

کلاس ۲

دکتر معصوم زاده

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

دکتر خیام

دکتر یوسفی پور

 

پنجشنبه

 

 

گوش، حلق و بینی

کلاس ۲

دکتر داوری

بیماری سیستمیک ۱

دکتر ذاکری

کلاس ۲

 

 

 

فوریت پزشکی از ساعت ۱۳ الی ۱۵ روز دوشنبه برگزار می گردد. مبانی پروتز تا ساعت ۱۳ روز شنبه

مبانی دندانپزشکی ترمیمی از ساعت ۱۳ الی ۱۶

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم ۷ ورودی ۹۲

 

ساعت

۹-۸

۱۰-۹

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۳

۱۸-۱۶

ایام هفته

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

دندانپزشکی تشخیصی ۳

دکتر زمانی

کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

پریو

 

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

گروه پریو

دندان پزشکی ترمیی

پریو

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

گروه پریو

تشخیصی ۳

حاج محمدی کلاس ۴

مبانی پروتز پارسیل

دکتر جعفری کفاش

روش شناسی۱

کلاس ۹

دکتر امانی

 

یکشنبه

پری و۲ نظری

دکترقاسمی

کلاس ۹

تشخیص ۲- پریو – جراحی

گروه تشخیص

گروه پریو- دکتر حاج محمدی سیگاری

تشخیص ۲- پریو – جراحی

گروه تشخیص – گروه پریو- دکتر حاج محمدی - سیگاری

درمان بیماران بی دندان ارین جعفری موسوی کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

جراحی

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

دکتر حاج محمدی دکتر سیگاری

سلامت دهان و جامعه نظری و عملی

کلاس ۹

دکتر شعبانی

 

دوشنبه

رادیولوژی۲نظری رفیعی – گرجانی کلاس ۹

بیماریهای سیستمیک ۳

دکتر

سیکاری

بیماریهای سیستمیک ۳

دکتر

سیکاری

زبان تخصصی ۴

دکتر پورخامنه

کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

جراحی پریو

دکتر ولیزاده دکتر یوسفی

دکتر حاج محمدی- سیگاری

گروه پریو

 

 

 

سه شنبه

تشخیص ۳

دکتر باقری

کلاس ۹

ترمیمی – جراحی

پریو – تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی – سیگاری

گروه تشخیص

ترمیمی جراحی

پریو

تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی سیگاری گروه تشخیص

ارتودنسی ۱

دکتر نعمتی-جلایر

کلاس ۹

آسیب شناسی دهان عملی

دکتر باقری

 

 

 

چهار شنبه

 

مبانی اندو ۲

گله دار – نریمانی فرهنگ

مبانی اندو ۲

گله دار – نریمانی فرهنگ

دندانپزشکی کودکان ۲

انوش – بیرامی

کلاس ۹

ترمیمی – جراحی

پریو – تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی – سیگاری

گروه تشخیص

 

 

ساعت

۹-۸

۱۰-۹

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۶-۱۳

۱۸-۱۶

ایام هفته

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

دندانپزشکی تشخیصی ۳

دکتر زمانی

کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

پریو

 

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

گروه پریو

دندان پزشکی ترمیی

پریو

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

گروه پریو

تشخیصی ۳

حاج محمدی کلاس ۴

مبانی پروتز پارسیل

دکتر جعفری کفاش

روش شناسی۱

کلاس ۹

دکتر امانی

 

یکشنبه

پری و۲ نظری

دکترقاسمی

کلاس ۹

تشخیص ۲- پریو – جراحی

گروه تشخیص

گروه پریو- دکتر حاج محمدی سیگاری

تشخیص ۲- پریو – جراحی

گروه تشخیص – گروه پریو- دکتر حاج محمدی - سیگاری

درمان بیماران بی دندان ارین جعفری موسوی کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

جراحی

دکتر ولیزاده

دکتر یوسفی

دکتر حاج محمدی دکتر سیگاری

سلامت دهان و جامعه نظری و عملی

کلاس ۹

دکتر شعبانی

 

دوشنبه

رادیولوژی۲نظری رفیعی – گرجانی کلاس ۹

بیماریهای سیستمیک ۳

دکتر

سیکاری

بیماریهای سیستمیک ۳

دکتر

سیکاری

زبان تخصصی ۴

دکتر پورخامنه

کلاس ۹

دندان پزشکی ترمیی

جراحی پریو

دکتر ولیزاده دکتر یوسفی

دکتر حاج محمدی- سیگاری

گروه پریو

 

 

 

سه شنبه

تشخیص ۳

دکتر باقری

کلاس ۹

ترمیمی – جراحی

پریو – تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی – سیگاری

گروه تشخیص

ترمیمی جراحی

پریو

تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی سیگاری گروه تشخیص

ارتودنسی ۱

دکتر نعمتی-جلایر

کلاس ۹

آسیب شناسی دهان عملی

دکتر باقری

 

 

 

چهار شنبه

 

مبانی اندو ۲

گله دار – نریمانی فرهنگ

مبانی اندو ۲

گله دار – نریمانی فرهنگ

دندانپزشکی کودکان ۲

انوش – بیرامی

کلاس ۹

ترمیمی – جراحی

پریو – تشخیص ۲

ولیزاده – یوسفی

گروه پریو- حاج محمدی – سیگاری

گروه تشخیص

 

 

 

مبانی پروتز پارسیل از ساعت ۱۳ الی ۱۶ روز شنبه دندانپزشکی تشخیصی ۳ دکتر محمد پور روز یکشنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۳

آسیب شناسی عملی دهان دکتر باقری از ساعت ۱۳ الی ۱۴

از ساعت ۹ تا ۱۲ کلینیک صبح از ساعت ۱۳ الی ۱۶ کلینیک عصر - سه شنبه ساعت ۴۵/۷ الی ۴۵/۸ تشخیص ۳ دکتر باقری

 

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۶