برنامه کلاس دانشجویان پزشکی

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم ۱

ورودی ۹۵

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

زبان پیش دانشگاهی

آقای نظری بقا

کلاس ۱

بافت شناسی تئوری

دکتر نجف زاده دکتر نامجو

کلاس ۴

کامپیوتر

کلاس ۱

مهندس محمدنیا

کامپیوتر

کلاس ۱

مهندس محمدنیا

اخلاق اسلامی

کلاس ۱

آقای میرطاهرموسوی

 

یکشنبه

 

 

آناتومی تنه

نظری

کلاس ۴

دکتر نیاپور

دکتر نامجو

ادبیات فارسی

کلاس ۱

آقای نظری بقا

ادبیات فارسی

کلاس ۱

آقای نظری بقا

 

 

 

دوشنبه

 

 

بافت شناسی تئوری

کلاس۴

دکتر نجف زاده دکتر نامجو

بافت شناسی عملی

دکتر نجف زاده دکتر نامجو

بافت شناسی عملی

دکتر نجف زاده دکتر نامجو

بافت شناسی عملی

دکتر نجف زاده دکتر نامجو

 

سه شنبه

بیوشیمی

نظری

دکتر ماذنی

کلاس ۴

آناتومی تنه

نظری

کلاس۴

دکتر نیاپور

دکتر نامجو

تربیت بدنی ۱

خانم علی اکبری

آقای پرواسی

 

 

 

 

 

چهار شنبه

آناتومی تنه

عملی

دکتر نیاپور

دکتر نامجو

آناتومی تنه

عملی

دکتر نیاپور

دکتر نامجو

 

 

 

 

 

 

 

بافت شناسی عملی از ساعت ۱۳ الی ۱۹

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم ۳

ورودی ۹۴

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

فیزیولوژی ۲

عملی

دکتر عابدی

 

 

 

 

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

کلاس ۲

اندیشه اسلامی ۲

کلاس ۲

آقای موسوی

 

یکشنبه

آناتومی اعصاب

کلاس ۱

نجف زاده

سعادتی

روان شناسی

کلاس ۲

دکتر ندرمحمدی

فیزیولوژی ۲

کلاس ۲

دکتر امانی

سعادتی

عابدی-میلان

تربیت بدنی ۲خواهران

خانم ارمغان

 

 

 

دوشنبه

میکروب شناسی عملی

دکتر تیمورپور

میکروب شناسی عملی

دکتر تیمورپور

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

کلاس ۱

 

 

 

 

 

سه شنبه

ایمنولوژی عملی

دکتر پیردل

ایمنولوژی عملی

دکتر پیردل

فیزیولوژی ۲

کلاس ۱

دکتر امانی

سعادتی

عابدی -میلان

 

 

 

 

 

چهار شنبه

ایمنولوژی نظری

دکتر پیردل

کلاس ۱

فیزیولوژی ۲

عملی

دکتر عابدی

تربیت بدنی ۲برادران

آقای پرواسی

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۵ ترم ۵

ورودی ۹۳

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

زبان تخصصی ۲

کلاس ۴

دکتر عابدی

 

یکشنبه

ژنتیک پزشکی

کلاس ۲

دکتر حسینی اصل دکتر داورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

بهداشت عمومی ۳

کلاس ۲

دکتر فولادی

دکتر عیسی زاده

 

 

انقلاب اسلامی

کلاس ۳

آقای ابراهیمی

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

پاتولوژی عملی

دکتر ظهوری

دکتر شکارچی

پاتولوژی نظری

کلاس۱

دکتر ظهوری

دکتر شکارچی

تاریخ اسلام

کلاس ۲

آقای شیری

زبان تخصصی ۲

کلاس ۲

دکتر امانی

 
 
آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۵