برنامه کلاس دانشجویان پزشکی

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم دوم

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

بیوشیمی ۲

دکتر علی پناه مقدم

 

 

آناتومی سروگردن تئوری

آقای کلارستاقی

 

 

 

یکشنبه

تغذیه

دکتر نعمتی

آناتومی تنه دانشکده پزشکی

 

فیزیولوژی ۱

دکتر عابدی

دکتر میلان

دکتر امانی

اندیشه اسلامی ۱

حاج آقا حمیدوند

 

 

 

دوشنبه

بیوشیمی ۲

دکتر ماذنی

زبان عمومی

دکتر سیاهپوش

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

بیوشیمی ۲ پزشکی ۹۴ عملی

دکتر ماذنی

آناتومی تنه دانشکده پزشکی

 

فیزیولوژی ۱

دکتر عابدی

دکتر میلان

دکتر امانی

آناتومی سرو گردن عملی

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

آناتومی سرو گردن عملی

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

 

چهار شنبه

آناتومی سرو گردن تئوری

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

 

 

بهداشت عمومی ۱

دکتر صادقیه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

بیوشیمی ۲ پزشکی ۹۴ عملی

دکتر علی پناه مقدم

بیوشیمی ۲ پزشکی ۹۴ عملی

دکتر علی پناه مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم ۴

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

انگل شناسی تئوری

دکتر محمدی

دکتر حیدری

تفسیر موضوعی قرآن

آقای انور

 

 

آناتومی اندام عملی

دکتر نجف زاده

دکتر نیاپور

 

یکشنبه

ویروس شناسی

دکتر پیری

 

 

آناتومی اندام عملی

دکتر نجف زاده

دکتر نیاپور

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

دکتر محمدی

دکتر حیدری

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

دکتر محمدی

حیدری

 

دوشنبه

آناتومی اندام تئوری

دکتر نجف زاده

دکتر نیاپور

انگل شناسی تئوری

دکتر حیدری

آقای میرزانژاد

آناتومی اندام عملی

دکتر نجف زاده

دکتر نیاپور

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

آقای میرزانژاد

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

آقای میرزانژاد

بیوفیزیک

دکتر امانی

 

چهار شنبه

جنین شناسی

کلاس ۳

بهداشت

دکتر سقا

دکتر گلمحمدی

 

 

زبان تخصصی ۱

دکتر میلان

دکتر عابدی

بهداشت عمومی ۲

 

 

دکتر صادقیه

زبان تخصصی ۱

دکتر امانی

 

برنامه درسی دوره فیزیوپاتولوژی دانشجویان پزشکی ورودی ۱۳۹۲

(نیمسال اول سالتحصیلی ۹۶-۱۳۹۵)

استاد / اساتید

کلاس

ساعت تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

تاریخ اتمام

تاریخ شروع

ایام هفته

تعداد جلسات

عناوین درسی

طبق لیست اساتید برنامه سمیولوژی

۱

۱۰-۸

۳/۸/۹۵

۲۵/۷/۹۵

۳/۷/۹۵

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

۱۵

سمیولوژی نظری

گروه داخلی قلب و کودکان

بیمارستان امام و بوعلی

۱۳-۸

توسط گروه داخلی تعیین خواهد شد

۳۰/۱۰/۹۵

۸/۷/۹۵

پنج شنبه

۱۷ روز

سمیولوژی عملی

دکتر بهلولی امیرشاهرخی محمدی مصطفی لو

۱

۱۲-۱۰

۱۱/۹/۹۵

۳/۹/۹۵

۳/۷/۹۵

دوشنبه و چهارشنبه

۱۶

فارماکولوژی ۱

دکتر دوستکامی دکتر باباپور-دکتر زمانی دکتر اوستا دکتر نجاتی

۱

۱۰-۸

۱۶/۰۹/۹۵

۰۷/۰۹/۹۵

۰۸/۰۸/۹۵

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

۲۰

بیماریهای قلب

دکتر قبادی

دکتر حسینی نیا

۱

۱۰-۸

۱۸/۱۰/۹۵

۱۲/۱۰/۹۵

۲۰/۰۹/۹۵

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

۱۶

بیماریهای ریه

دکتر پور قاسمیان دکتر شکر درگاهی

۱

۱۰-۸

۱۶/۱۱/۹۵

۰۹/۱۱/۹۵

۱۹/۱۰/۹۵

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

۱۶

بیماریهای خون

دکتر شکارچی

۱

۱۲-۱۰

۱۱/۱۱/۹۵

۲۶/۱۰/۹۵

۴/۷/۹۵

یکشنبه

۱۶

پاتولوژی اختصاصی نظری

دکتر ظهوری

۱

۱۲-۱۰

۲۱/۱۱/۹۵

۲۸/۱۰/۹۵

۶/۷/۹۵

سه شنبه

۱۶

پاتولوژی اختصاصی نظری

دکتر شکارچی

تالار میکروسکوپ

۱۴-۱۲

۲۴/۱۱/۹۵

۲۵/۱۰/۹۵

۳/۷/۹۵

دوشنبه

۱۶ جلسه هرگروه

پاتولوژی اختصاصی عملی

دکتر ظهوری

تالار میکروسکوپ

۱۴-۱۲

۲۸/۱۱/۹۵

۲۵/۱۰/۹۵

۳/۷/۹۵

دوشنبه

۱۶ جلسه هرگروه

پاتولوژی اختصاصی عملی