برنامه کلاس دانشجویان پزشکی

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۷ ترم اول ۹۷

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

بیوشیمی ۱

کلاس ۱

علی پناه مقدم

ماذنی

 

بیوشیمی ۱

عملی

ماذنی

کامپیوتر

کلاس ۱

محمدنیا

تربیت بدنی ۱

پرواسی

ارمغان

زبان پیش دانشگاهی

نظری بقا

کلاس ۱

 

یکشنبه

بیوشیمی عملی

علی پناه مقدم

بیوشیمی عملی

علی پناه مقدم

روان شناسی سلامت

مولایی

کلاس ۱

 

 

 

 

 

دوشنبه

ایمنی و ترافیک

صادقیه

کلاس ۱

بیوشیمی عملی

ماذنی

ادبیات فارسی

نظری بقا

کلاس ۱

ادبیات فارسی

نظری بقا

کلاس ۱

 

 

 

سه شنبه

اخلاق اسلامی

حاج اقا اسدی

کلاس ۱

مقدمات علوم تشریح و قلب وعروق کلاس ۱

نیاپور گلمحمدی

سقا

مقدمات علوم تشریح و تشریح قلب و عروق عملی

نجف زاده

گلمحمدی

نیاپور

مقدمات علوم تشریح و تشریح قلب و عروق عملی

نجف زاده

گلمحمدی

نیاپور

مقدمات علوم تشریح و تشریح قلب و عروق عملی

نجف زاده

گلمحمدی

نیاپور

 

چهار شنبه

آداب پزشکی ۱

کلاس ۱

ندرمحمدی

مقدمات علوم تشریح کلاس ۱

نجف زاده

سقا

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

تشریح قلب و عروق کلاس ۱

نجف زاده

گلمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۷ ترم سوم ۹۶

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

باکتری شناسی

تئوری کلاس ۲

خادمی

تشریح سروگردن

غدد درون وریز اعصاب

کلاس ۱

گلمحمدی نیاپور

سلیم نژاد- سقا

باکتری شناسی

تئوری کلاس ۴

تیمورپور

اندیشه اسلامی ۲

علی نسب

کلاس ۴

تربیت بدنی ۲

پرواسی

ارمغان

 

یکشنبه

تشریح دستگاه سرو گردن- غدد درون ریز عملی

نیاپور گبمحمدی

سلیم نژاد

تشریح دستگاه سرو گردن عملی

نیاپور گبمحمدی

فیزیولوژی ۲

کلاس ۴

عابدی - میلان

سعادتی امانی

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

تشریح سروگردن

کلاس ۴

گلمحمدی نیاپور

تشریح دستگاه اعصاب عملی

نجف زاده

 

زبان تخصصی ۱

دکتر عابدی

کلاس ۲

 

 

 

سه شنبه

آداب پزشکی

۳ بیمارستان

ندرمحمدی

انگل شناسی

کلاس ۴

محمدی

حیدری

فیزیولوژی ۲

کلاس ۴

عابدی - میلان

سعادتی امانی

انگل شناسی

عملی

محمدی

حیدری

انگل شناسی

عملی

محمدی

حیدری

 

چهار شنبه

فیزیولوژی عملی

عابدی

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

باکتری شناسی

عملی

تیمورپور

خادمی

باکتری شناسی

عملی

تیمورپور

خادمی

باکتری شناسی

عملی

تیمورپور

خادمی

 

پنجشنبه

فیزیولوژی عملی

عابدی

تشریح دستگاه اعصاب کلاس ۴

نجف زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه ۹۷ ترم پنجم ۹۵

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

پاتولوژی عمومی

عملی

برین

پاتولوژی عمومی

عملی

برین

 

 

ایمنی و ترافیک

کلاس ۲

مهرتک هشت هفته اول

 

 

 

 

 

یکشنبه

ژنتیک پزشکی

کلاس ۳

حسینی

داورنیا -جدی

انقلاب اسلامی

رعنایی

کلاس ۳

 

پاتولوژی عمومی

نظری

برین

کلاس ۳

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دانش خانواده

و جمعیت

خدامرادی

کلاس ۳

 

 

 

سه شنبه

بهداشت عمومی ۳

کلاس ۳

فولادی

بهداشت عمومی ۳

کلاس ۳

عیسی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

 

پاتولوژی عمومی

نظری

برین

کلاس ۳

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

واحدی زاده کلاس ۳

زبان تخصصی ۲

دکتر عابدی

کلاس ۳

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۷