برنامه کلاس دانشجویان پزشکی

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم دوم

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

آتاتومی سرو گردن ۲نظری

کلاس ۴

نجف زاده

نامجو- نیاپور

بافت شناسی

کلاس ۱

دکتر سقا

آتاتومی سرو گردن ۲عملی

نجف زاده

نامجو- نیاپور

آتاتومی سرو گردن ۲عملی

نجف زاده

نامجو- نیاپور

آتاتومی سرو گردن ۲عملی

نجف زاده

نامجو- نیاپور

 

یکشنبه

بهداشت عمومی ۱

کلاس ۴

دکتر فولادی

دکتر زندیان

زبان عمومی

کلاس ۴

دکتر سیاه پوش

 

 

فیزیولوژی ۱

کلاس ۴

عابدی میلان اصلانی امانی

اندیشه اسلامی ۱

آقای موسوی

کلاس ۳

 

 

دوشنبه

بیوشیمی عملی

دکتر ماذنی

دکتر مهدوی فر

تغذیه

کلاس ۴

دکتر نعمتی

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

بیوشیمی عملی

دکتر ماذنی

دکتر مهدوی فر

بیوشیمی نظری

کلاس ۴

دکتر مهدوی فر

 

 

 

فیزیولوژی ۱

کلاس ۴

عابدی میلان اصلانی امانی

آناتومی تنه نظری

کلاس ۴

نیاپور

گلمحمدی

نامجو

 

چهار شنبه

بیوشیمی نظری

کلاس ۴

دکتر ماذنی

 

بافت شناسی

کلاس ۱

دکتر نجف زاده

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۶ ترم چهارم

 

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

بهداشت عمومی۲

کلاس ۱

دکتر فولادی

 

 

انگل شناسی

نظری

دکتر محمدی

کلاس ۱

انگل شناسی

عملی

دکتر محمدی

دکتر حیدری

انگل شناسی

عملی

دکتر محمدی

دکتر حیدری

 

یکشنبه

زبان تخصصی ۱

کلاس ۳

دکتر امانی

بیوفیزیک

کلاس ۱

دکتر مجتبی امانی

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

آتاتومی اندام

نظری

کلاس ۱

نجف زاده

گلمحمدی

انگل شناسی

نظری

دکتر حیدری

کلاس ۱

 

تفسیر موضوعی قرآن

آقای معاضدی

کلاس ۱

 

 

 

 

 

سه شنبه

ویروس شناسی

کلاس ۱

دکتر پیری

 

 

آتاتومی اندام

عملی

نجف زاده

گلمحمدی

آتاتومی اندام

عملی

نجف زاده

گلمحمدی

آتاتومی اندام

عملی

نجف زاده

گلمحمدی

 

چهار شنبه

جنین شناسی

کلاس ۱

سقا

گلمحمدی

ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی

 

 

زبان تخصصی ۱

کلاس ۳

دکتر امانی

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۶