برنامه امتحانی

 

برنامه امتحانی پزشکی ترم اول

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۳.۲۷

بافت شناسی

۱

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۳.۳۰

بیوشیمی ۱

۲

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۰۴

آناتومی تنه (۱)

۳

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۰۷

زبان پیش دانشگاهی

۴

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۰

کامپیوتر

۵

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۲

اخلاق اسلامی

۶

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۴

ادبیات فارسی

۷

 

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع) دانشکده پزشکی

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

برنامه امتحانی پزشکی ترم سوم

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰

۹۶.۰۳.۲۷

میکروب شناسی

۱

۱۲.۳۰

۹۶.۰۳.۲۹

اندیشه اسلامی ۲

۲

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۰۳

فیزیولوژی ۲

۳

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۷

ایمنولوژی

۴

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۱۱

آناتومی اعصاب

۵

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۱۴

روان شناسی

۶

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع) دانشکده پزشکی

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

 

 

برنامه امتحانی پزشکی ترم پنچم

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰

۹۶.۰۳.۲۴

پاتولوژی عمومی

۱

۱۲.۳۰

۹۶.۰۳.۲۹

زبان تخصصی ۲

۲

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۰۳

انقلاب اسلامی

۳

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۱۷

ژنتیک پزشکی

۴

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۱۲

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۵

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۱۴

بهداشت عمومی ۳

۶

 

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع) دانشکده پزشکی

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم اول

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۳.۲۴

علوم تشریح

۱

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۳.۳۱

بیوشمی

۲

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۰۳

زبان پیش دانشگاهی

۳

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۰۷

ادبیات فارسی

۴

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۰

فرهنگ وتمدن

۵

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۲

معارف اسلامی

۶

 

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع) دانشکده پزشکی

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم سوم

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰

۹۶.۰۳.۲۷

علوم تشریح

۱

۱۲.۳۰

۹۶.۰۳.۳۰

فیزیولوژی

۲

۱۲.۳۰

۹۶.۰۳.۳۱

تاریخ اسلام

۳

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۰۴

انگل شناسی

۴

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۰۷

سلامت دهان و جامعه نظری

۵

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۱۰

دانش خانواده وجمعیت

۶

۱۲.۳۰

۹۶.۴.۱۲

مبانی فیزیک پزشکی

۷

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۱۴

اخلاق و تربیت اسلامی

۸

۱۲.۳۰

۹۶.۰۴.۱۷

ژنتیک انسانی

۹

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع) دانشکده پزشکی

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم پنجم

 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۳.۲۷

روان شناسی در دندان پزشکی

۱

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۳.۲۹

زبان تخصصی ۲

۲

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۰۱

کمپلکس پالپ

۳

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۰۳

مبانی پروتز ثابت

۴

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۰۷

سیستمیک

۵

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۰

دندانپزشکی تشخیصی ۱

۶

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۳

گوش حلق و بینی

۷

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۷

پریودنتولوژی

۸

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۲۰

جراحی دهان فک و صورت

۹

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۲۱

اخلاق پزشکی

۱۰

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۲۲

فوریت پزشکی

۱۱

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۲۵

تغذیه در سلامت

۱۲

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع) دانشکده پزشکی

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم هفتم

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۳.۲۴

پروتز پارسیل

۱

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۳.۲۷

اطفال ۲

۲

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۳.۳۱

رادیولوژی ۲ نظری

۳

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۰۴

پریو ۲

۴

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۰۷

سلامت دهان و جامعه ۲نظری

۵

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۰

دندان پزشکی تشخیص ۳

۶

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۲

زبان تخصصی ۴

۷

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۸

درمان بیماران بی دندان

۸

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۱۷

ارتودنسی ۱

۹

صبح ۱۰.۳۰

۹۶.۰۴.۲۴

اندو ۲

۱۰

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع) دانشکده پزشکی

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۳۹۶