برنامه امتحانی

برنامه امتحانی پزشکی ترم دوم ورودی ۹۴

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۱۸

بیوشیمی ۲ تئوری

۱

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۰

تغذیه

۲

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۳

اندیشه اسلامی (۱)

۳

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۶

آناتومی ۲ سرو گردن

۴

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۹

بهداشت عمومی ۱

۵

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۱.۰۹

فیزیولوژی (۱)

۶

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۱.۰۵

زبان عمومی

۷

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ص)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

 

برنامه امتحانی پزشکی ترم چهارم ورودی ۹۳

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰۱۸

انگل شناسی نظری

۱

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۰

ویروس شناسی

۲

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۵

جنین شناسی

۳

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۷

بیوفیزیک

۴

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۹

تفسیر موضوعی قرآن

۵

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۱.۰۲

زبان تخصصی ۱

۶

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۱.۰۴

آناتومی ۳ اندام

۷

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۱.۰۶

بهداشت عمومی ۲

۸

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ص)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

برنامه امتحانی داروسازی ترم دوم ورودی ۹۴

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۱۸

شیمی آلی ۱نظری

۱

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۰

ویروس شناسی

۲

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۵

میکروب شناسی

۳

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۷

اندیشه اسلامی ۱

۴

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۹

علوم تشریح نظری و عملی

۵

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۲

ریاضیات

۶

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۴

بافت شناسی نظری و عملی

۷

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۵

اخلاق اسلامی

۸

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ص)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

بر نامه امتحانی داروسازی ترم چهارم ورودی ۹۳

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۹

فیزیولوژی ۲

۱

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۱

بیوشیمی پایه نظری

۲

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۳

اندیشه اسلامی ۲

۳

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۵

اصول خدمات بهداشتی

۴

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۸

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۵

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۲

ایمنی شناسی

۶

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۱.۰۵

زبان عمومی

۷

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ص)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

 

برنامه امتحانی دارو سازی ترم شش ورودی ۹۲

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۸.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۱۸

داروشناسی ۱ نظری دانشکده داروسازی

۱

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۲

شیمی دارویی ۱

۲

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۵

گیاهان دارویی نظری

۳

۸.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۳۰

بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی

۴

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۴

فارماسیوتیکس ۲ نظری

۵

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۷

واژه شناسی در داروسازی

۶

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۹

کشت سلولی

۷

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ص)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

 

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم دوم ورودی ۹۴

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۱۸

علوم تشریح ۲ نظری

۱

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۰

ویروس شناسی

۲

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۵

باکتری شناسی

۳

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰۲۷

معارف اسلامی

۴

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۰.۲۹

روان شناسی

۵

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۱.۰۲

آناتومی و مورفولوژی دندان

۶

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۱.۰۴

انقلاب اسلامی

۷

۱۰.۳۰ صبح

۹۵.۱۱.۰۵

زبان انگلیسی

۸

 

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ص)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم چهارم ورودی ۹۳

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۱۸

ایمنی شناسی

۱

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۰

متون اسلامی

۲

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۲

زبان تخصصی ۱

۳

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۵

آسیب شناسی

۴

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۷

رادیولوژی نظری ۱

۵

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۹

تجهیزات دندان پزشکی

۶

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۳۰

مبانی مواد دندانی

۷

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۲

پوسیدگی شناسی

۸

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۳

کنترل عفونت نظری

۹

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۵

بیماری های روان

۱۰

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۷

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

۱۱

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ص)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم شش ورودی ۹۲

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۱۸

دندان پزشکی تشخیصی ۲ نظری

۱

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۲

مبانی اندونتیکس ۱

۲

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۵

بیماری سیستمتیک ۲

۳

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۰.۲۷

زبان تخصصی ۳

۴

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۴

مبانی پروتز ثابت

۵

۱۲.۳۰ ظهر

۹۵.۱۱.۰۵

سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

۶

۱۲:۳۰ ظهر ۹۵.۱۱.۷

‌ دندانپزشکی ترمیمی نظری ۱

۷
۱۲:۳۰ ظهر ۹۵.۱۱.۹

دندانپزشکی کودکان نظری ۱

۸

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ص)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.