برنامه امتحانی

برنامه امتحانی پزشکی ترم چهارم  ورودی 96

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.10.22

علوم تشریح 3

1

10.30صبح

98.10.24

تفسیر موضوعی قرآن

2

10.30صبح

98.10.26

اصول کلی تغذیه

3

10.30صبح

98.10.28

قارچ شناسی

4

10.30صبح

98.10.30

انقلاب اسلامی

5

10.30صبح

98.11.02

ویروس شناسی

6

10.30صبح

98.11.05

ایمنی شناسی

7

10.30صبح

98.11.08

زبان تخصصی2

8

10.30صبح

98.11.10

اصول اپیدمیولوژی

9

محل برگزاری آزمون

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی اشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است ودر صورت مشاهده به کمیته انضباطی معرفی میگردد

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم چهارم   ورودی96

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.10.21

ایمنی شناسی

1

10.30صبح

98.10.23

کنترل عفونت

2

10.30صبح

98.10.25

مبانی مواد دندانی

3

10.30صبح

98.10.28

رادیولوژی نظری 1

4

10.30صبح

98.10.30

پوسیدگی شناسی

5

10.30صبح

98.11.02

تجهیزات دندان پزشکی

6

10.30صبح

98.11.05

آسیب شناسی

7

10.30صبح

98.11.07

زبان تخصصی 1

8

10.30صبح

98.11.10

بیماریهای روان

9

10.30صبح

98.11.12

متون اسلامی

10

10.30صبح

98.11.14

کاربرد رایانه در دندان پزشکی

11

محل برگزاری آزمون

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع استودر

صورت مشاهده به کمیته انضباطی معرفی میگردد

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم شش ورودی 95     

 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

12.30

98.10.21

پروتز ثابت

1

12.30

98.10.23

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 1

2

12.30

98.10.25

کودکان 1

3

12.30

98.10.30

درد وداروشناسی

4

12.30

98.11.05

سیستمیک 2

5

12.30

98.11.06

زبان 3

6

12.30

98.11.8

مبانی اندو1

7

12.30

98.11.10

ترمیم 1

8

12.30

98.11.12

تشخیص 2

9

محل آزمون

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع استودر

صورت مشاهده به کمیته انضباطی معرفی میگردد

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم 8  ورودی 94  

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

12.30

98.10.18

سالمند شناسی

1

12.30

98.10.21

دندان پزشکی قانونی

2

12.30

98.10.23

جراحی دهان 2

3

12.30

98.10.25

دندانپزشکی ترمیمی 2

4

 10.30

98.10.28

دندان پزشکی تشخیص 4

5

12.30

98.10.30

ارتودنسی 2

6

12.30

98.11.02

مبانی نور ولیزر

7

12.30

98.11.05

اندو1

8

12.30

98.11.07

پریو 3

9

12.30

98.11.10

حاکمیت خدمات بالینی

10

12.30

98.11.12

روش شناسی 2

11

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است ودر

صورت مشاهده به کمیته انضباطی معرفی میگردد

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم 10  ورودی 93  

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

12.30

98.10.22

پروتز پیشرفته1

1

10.30

98.10.24

نانو

2

12.30

98.10.28

تشخیص 6

3

12.30

98.10.29

نگارش علمی

4

12.30

98.11.05

ایمپلنت

5

12.30

98.11.07

مدیریت

6

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است

ودر صورت مشاهده به کمیته انضباطی معرفی میگردد

 

 

 

برنامه امتحانی پزشکی ترم دوم  ورودی 97

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

12.30

98.10.21

علوم تشریح 1

1

12.30

98.10.23

اندیشه اسلامی 1

2

12.30

98.10.28

فیزیولوژی 1

3

12.30

98.10.30

زبان عمومی

4

12.30

98.11.03

بیوشیمی2

5

12.30

98.11.06

اصول خدمات سلامت

6

12.30

98.11.08

دانش خانواده و جمعیت

7

محل برگزاری آزمون

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

ودر صورت مشاهده به کمیته انضباطی معرفی میگردد

 

برنامه امتحانی دندانپزشکی ترم دوم  ورودی97

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30 صبح

98.10.21

باکتری شناسی

1

10.30 صبح

98.10.26

علوم تشریح 2نظری

2

10.30 صبح

98.10.28

معارف اسلامی

3

10.30 صبح

98.11.03

فیزیولوژی1نظری

4

10.30 صبح

98.11.05

انقلاب اسلامی

5

10.30 صبح

98.11.07

زبان انگلیسی

6

10.30 صبح

98.11.10

سلامت دهان و جامعه

7

محل برگزاری آزمون

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است ودر صورت مشاهده به کمیته انضباطی معرفی میگردد

 

برنامه امتحانی دندانپزشکی ترم دوازدهم  ورودی92

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30 صبح

98.10.23

اقتصاد سلامت

1

10.30 صبح

98.10.30

مدیریت خدمات بهداشتی

2

محل برگزاری آزمون

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است

ودر صورت مشاهده به کمیته انضباطی معرفی میگردد

 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۸