برنامه امتحانی

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم دوم ورودی ۹۵

 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰

۹۶.۱۰.۱۷

باکتر شناسی

۱

۱۲.۳۰

۹۶.۱۰.۱۹

معارف اسلامی

۲

۱۲.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۱

علوم تشریح ۲ نظری

۳

۱۲.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۶

روانشناسی

۴

۱۲.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۸

ویروس شناسی

۵

۱۲.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۳۰

انقلاب اسلامی

۶

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۱.۲

زبان انگلیسی

۷

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۱.۴

اناتومی و فرمولوژی دندان

۸

 

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم چهارم ورودی ۹۴

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۱۶

ایمنی شناسی

۱

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۱۸

کنترل عفونت

۲

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۰

مبانی مواد دندانی

۳

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۳

رادیولوژی نظری ۱

۴

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۵

پوسیدگی شناسی

۵

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۶

تجهیزات دندان پزشکی

۶

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۸

آسیب شناسی

۷

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۳۰

زبان تخصصی ۱

۸

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۱.۰۱

کاربرد رایانه در دندان پزشکی

۹

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۱.۰۲

متون اسلامی

۱۰

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۱.۰۳

بیماریهای روان

۱۱

 

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم شش ورودی ۹۳

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۸.۳۰ صبح

۱۶/‏۱۰/‏۹۶

بیماری سیستمتیک ۲

۱

۸.۳۰ صبح

۱۸/‏۱۰/‏۹۶

زبان تخصصی ۳

۲

۸.۳۰ صبح

۲۱/‏۱۰/‏۹۶

پروتز ثابت

۳

۸.۳۰ صبح

۲۳/‏۱۰/‏۹۶

درد و داروشناسی

۴

۸.۳۰ صبح

۲۵/‏۱۰/‏۹۶

دندان پزشکی ترمیمی نظری۱

۵

۸.۳۰ صبح

۲۶/‏۱۰/‏۹۶

مبانی اندودتیکس

۶

۸.۳۰ صبح

۳۰/‏۱۰/‏۹۶

دندان پزشکی تشخیصی ۲ نظری

۷

۸.۳۰ صبح

۱/‏۱۱/‏۹۶

سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

۸

۸.۳۰ صبح

۲/‏۱۱/‏۹۶

آموزش مهارت بالینی

۹

۸.۳۰ صبح

۵/‏۱۱/‏۹۶

دندان پزشکی کودکان ۱ نظری

۱۰

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم ۸ ورودی ۹۲

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۸.۳۰ صبح

۱۶/‏۱۰/‏۹۶

پریودنتولوژی ۳

۱

۸.۳۰ صبح

۱۷/‏۱۰/‏۹۶

حاکمیت خدمات بالینی

۲

۸.۳۰ صبح

۱۸/‏۱۰/‏۹۶

دندان پزشکی قانونی

۳

۸.۳۰ صبح

۲۰/‏۱۰/‏۹۶

ارتودنسی نظری ۲

۴

۸.۳۰ صبح

۲۳/‏۱۰/‏۹۶

جراحی دهان ۲

۵

۸.۳۰ صبح

۲۵/‏۱۰/‏۹۶

اندونتیکس ۱ نظری

۶

۸.۳۰ صبح

۲۷/‏۱۰/‏۹۶

سالمند شناسی

۷

۸.۳۰ صبح

۱/‏۱۱/‏۹۶

دندان پزشکی تشخیص ۴

۸

۸.۳۰ صبح

۳/‏۱۱/‏۹۶

دندانپزشکی ترمیمی ۲

۹

۸.۳۰ صبح

۴/‏۱۱/‏۹۶

مبانی نور و لیزر

۱۰

۸.۳۰ صبح

۵/‏۱۱/‏۹۶

روش شناسی ۲

۱۱

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

برنامه امتحانی پزشکی ترم دوم ورودی ۹۵

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰

۹۶.۱۰.۱۳

بافت شناسی

۱

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۱۶

آناتومی سرو گردن

۲

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۰

بیوشیمی ۲

۳

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۳

فیزیولو ژی

۴

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۵

اندیشه ۱

۵

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۲۷

بهداشت عمومی

۶

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۰.۳۰

تغذیه

۷

۱۰.۳۰ صبح

۹۶.۱۱.۰۳

زبان عمومی

۸

۱۲.۳۰ صبح ۹۶.۱۱.۰۹

آناتومی تنه

 

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است.

برنامه امتحانی پزشکی ترم چهارم ورودی ۹۴

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

۱۲.۳۰

۹۶.۱۰.۱۶

بیوفیزیک

۱

۱۲.۳۰

۹۶.۱۰.۱۸

تفسیر موضوعی قرآن

۲

۱۲.۳۰

۹۶.۱۰.۲۰

آناتومی اندام

۳

۱۲.۳۰

۹۶.۱۰.۲۳

بهداشت عمومی ۲

۴

۱۲.۳۰

۹۶.۱۰.۲۶

انگل شناسی

۵

۱۲.۳۰

۹۶.۱۰.۲۸

ویروس شناسی

۶

۱۲.۳۰

۹۶.۱۱.۰۱

جنین شناسی

۷

۱۲.۳۰

۹۶.۱۱.۰۳

زبان تخصصی ۱

۸

محل برگزاری آزمون سالن امام علی (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه (که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است.

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی:

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری (از قبیل موبایل) ممنوع است

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۸۶