برنامه امتحانی

  برنامه امتحانی پزشکی ترم اول   

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.04.01

مقدمات علوم تشریح

1

10.30صبح

98.04.03

ادبیات فارسی

2

10.30صبح

98.04.06

بیوشیمی 1

3

10.30صبح

98.04.09

 روان شناسی سلامت

4

10.30صبح

98.04.11

تشریح قلب و عروق

5

10.30صبح

98.04.13

زبان پیش دانشگاهی

6

10.30صبح

98.04.15

ایمنی و ترافیک

7

10.30صبح

98.04.17

اخلاق اسلامی

8

10.30صبح

98.04.19

کامپیوتر

9

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

 

  برنامه امتحانی پزشکی ترم سوم    

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.04.02

علوم تشریح 2

1

10.30صبح

98.04.06

فیزیولوژی 2

2

10.30صبح

98.04.10

میکروب شناسی

3

10.30صبح

98.04.13

انگل شناسی

4

10.30صبح

98.04.15

اندیشه اسلامی 2

5

10.30صبح

98.04.18

زبان تخصصی 1

6

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

 

 

برنامه امتحانی پزشکی ترم پنچم  

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.03.19

بیوفیزیک

1

10.30صبح

98.04.01

پاتولوژی عمومی

2

10.30صبح

98.04.03

دانش خانواده

3

10.30صبح

98.04.6

زبان تخصصی 2

4

10.30صبح

98.04.10

ژنتیک پزشکی

5

10.30صبح

98.04.12

انقلاب اسلامی

6

10.30صبح

98.04.15

بهداشت عمومی 3

7

10.30صبح

98.04.17

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

8

10.30 صبح

98.04.18

ایمنی و ترافیک

9

10.30 صبح

98.04.22

ویروس شناسی

10

10:30صبح

98.04.27

انگل شناسی

11

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم اول

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.04.01

علوم تشریح 1

1

10.30صبح

98.04.03

ادبیات فارسی

2

10.30صبح

98.04.09

بیوشیمی

3

10.30صبح

98.04.10

معارف اسلامی 1

4

10.30صبح

98.04.12

زبان پیش دانشگاهی  

5

10.30صبح

98.04.15

فرهنگ و تمدن  

6

10.30صبح

98.04.17

ایمنی و ترافیک

7

 

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم سوم

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.04.02

فیزیولوژی نظری

1

10.30صبح

98.04.04

اخلاق و تربیت اسلامی

2

10.30صبح

98.04.09

علوم تشریح 3

3

10.30صبح

98.04.10

دانش خانواده

4

10.30صبح

98.04.13

مبانی فیزیک پزشکی

5

10.30صبح

98.04.15

تاریخ اسلام

6

10.30صبح

98.04.17

انگل شناسی

7

10.30صبح

98.04.19

ژنتیک انسانی

8

10.30صبح

98.04.22

سلامت دهان و جامعه نظری

9

10.30صبح

98.04.24

آناتومی ومورفولوژی

10

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم پنجم 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.04.01

سیستمیک 1

1

10.30صبح

98.04.03

مبانی پروتز کامل

2

10.30صبح

98.04.05

تغذیه در سلامت

3

10.30صبح

98.04.09

جراحی دهان فک و صورت

4

10.30صبح

98.04.10

گوش حلق و بینی

5

10.30صبح

98.04.12

روان شناسی در دندان پزشکی

6

10.30صبح

98.04.15

دندان پزشکی تشخیصی 1

7

10.30صبح

98.04.16

فوریت پزشکی

8

10.30صبح

98.04.18

پریودنتولوژی

9

10.30صبح

98.04.20

اخلاق پزشکی

10

10.30صبح

98.04.22

زبان تخصصی 2

11

10.30صبح

98.04.24

کمپلکس پالپ

12

10.30صبح

98.04.26

مبانی دندان پزشکی ترمیمی

13

10.30صبح

98.04.29

فارماکولوژی

14

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم هفتم    

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.04.01

پروتز پارسیل

1

10.30صبح

98.04.03

درمان بیماران بی دندان

2

10.30صبح

98.04.05

سلامت دهان و جامعه 2نظری

3

10.30صبح

98.04.09

اطفال 2

4

10.30صبح

98.04.11

مبانی اندو 2

5

10.30صبح

98.04.13

رادیولوژی نظری 2

6

10.30صبح

98.04.15

زبان تخصصی 4

7

10.30صبح

98.04.17

پریو 2

8

10.30صبح

98.04.19

ارتودنسی 1

9

10.30صبح

98.04.22

روش شناسی 1

10

10.30صبح

98.04.24

دندان پزشکی تشخیص 3

11

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم نهم    

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.04.03

دندان پزشکی تشخیصی 5

1

10.30صبح

98.04.09

تروماتولوژی دهان

2

10.30صبح

98.04.15

ارتودنسی 3

3

10.30صبح

98.04.18

اندودنتیکس 2 نظری

4

 

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

 

 

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم یازدهم  

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10.30صبح

98.04.03

روش آمار زیستی

1

10.30صبح

98.04.04

علوم نوین پزشکی دردندانپزشکی

2

10.30صبح

98.04.11

دندانپزشکی تشخیصی 7

3

10.30صبح

98.04.17

پروتز پیشرفته نظری 2

4

محل برگزاری آزمون سالن پیامبر اعظم (ع)

نکات ضروری
نیم ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شوید
پر کردن مشخصات دانشجویی در کادر مخصوص به خود در پاسخنامه های ویژه ( که در امتحانات چهار گزینه ایی توزیع می شود الزامی است .

مدارک و وسایل همراه دانشجویان در جلسه امتحانی :

کارت دانشجویی یا کارت ملی یا سایر کارت های رسمی عکس دار خودکار آبی و کارت ورود به جلسه امتحانی

داشتن هرگونه وسایل و تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویری ( از قبیل موبایل ) ممنوع است .

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۸