آموزش دانشکده

پوران بختیاری: مسئول آموزش ۳۳۵۲۵۳۶۸-۰۴۵

زینب میرش زاده: کارشناس آموزش ۰۴۵-۳۳۵۲۵۴۷۳

ساناز خلیلی

 

 

تلفن داخلی: ۲۵۴ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰