آموزش دانشکده

پوران بختیاری: مسئول آموزش

زینب میرش زاده: کارشناس آموزش ‌۰۴۵-۳۳۵۲۴۵۷۳

ساناز خلیلی

 

تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۳۶۸ -۰۴۵

 

تلفن داخلی: ۲۵۴ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰