آموزش دانشکده

پوران بختیاری کارشتاس ارشد مدیریت اجرایی: مسئول آموزش ۳۳۵۲۵۳۶۸-۰۴۵

تلفن داخلی ۳۰۳

رویا بخشایش کارشتاس ارشد مدیریت اجرایی: کارشناس آموزش ۰۴۵-۳۳۵۲۲۵۷۳

تلفن داخلی ۳۰۵

 

تلفن داخلی: ۳۰۳ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۵۲۲