آموزش دانشکده

پوران بختیاری: مسئول آموزش ۳۳۵۲۵۳۶۸-۰۴۵

زینب میرش زاده: کارشناس آموزش ۰۴۵-۳۳۵۲۵۴۷۳

تلفن داخلی ۳۰۴

ساناز خلیلی تلفن داخلی ۳۰۵

 

 

تلفن داخلی: ۳۰۳ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰