آموزش دانشکده

پوران بختیاری: مسئول آموزش ۳۳۵۲۵۳۶۸-۰۴۵

زینب میرش زاده: کارشناس آموزش ۰۴۵-۳۳۵۲۵۴۷۳

تلفن داخلی ۳۰۴

رویا بخشایش: کارشناس آموزش تلفن داخلی ۳۰۵

 

 

تلفن داخلی: ۳۰۳ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶