مسئول خدمات اداری

‌‌‌‌‌‌‌نام ونام خانوادگی: بهروز داداش زاده

پست سازمانی: خدمات اداری دانشکده ها

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

‌‌‌‌تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۳۲۳ -۰۴۵

‌‌‌‌‌‌ تلفن داخلی: ۲۰۵ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۳۹۷