گروه پرستاری داخلی-جراحی

مدیر گروه: دکتر مهدی حیدرزاده

تحصیلات: دکترای آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

اعضای گروه داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

۱ دکتر منصوره کریم اللهی پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری دانشیار ۲ دکتر بهروز دادخواه پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری استادیار ۳ آقای محمدعلی محمدی پرستاری بهداشت جامعه دانشجوی دکتری مربی ۴ دکتر معصومه آقامحمدی پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری استادیار ۵ خانم عفت مظاهری پرستاری (داخلی-جراحی) دانشجوی دکتری مربی ۶ خانم اکرم الفبایی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی ۷ خانم شهره مشفق آموزش پرستاری کارشناسی ارشد مربی ۸ خانم عدیله عالی پرستاری کارشناسی مربی
آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۳۹۶