گروه پرستاری داخلی-جراحی

مدیر گروه: دکتر عقیل حبیبی

تحصیلات: کارشناسی ارشد اموزش داخلی جراحی- دکتری آموزش بهداشت

مرتبه علمی: استادیار

اعضای گروه داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش
آخرین مدرک
رتبه علمی
۱ دکتر مهدی حیدرزاده پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری دانشیار
۲ آقای محمدعلی محمدی پرستاری بهداشت جامعه دانشجوی دکتری مربی
۳ دکتر بهروز دادخواه پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری استادیار
۴ دکتر منصوره کریم اللهی پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری دانشیار
۵ دکتر فاطمه ابراهیمی پرستاری روان دکتری استادیار
۶ خانم عفت مظاهری پرستاری (داخلی-جراحی) دانشجوی دکتری مربی
۷ خانم اکرم الفبایی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی
۸ خانم زهرا خلیلی پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد مربی
۹ خانم عدیله عالی پرستاری (مراقبتهای ویژه) کارشناسی ارشد مربی آموزشی
۱۰ خانم زهرا بی پیرایه پرستاری کارشناسی مربی آموزشی
۱۱ خانم مینا نهامین پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی
۱۲ خانم سودابه محمدی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی

 

 

                                                                               
آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۸