گروه پرستاری داخلی-جراحی

مدیر گروه: دکتر مهدی حیدرزاده

تحصیلات: دکترای آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

اعضای گروه داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش
آخرین مدرک
رتبه علمی
۱ دکتر مهدی حیدرزاده پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری استادیار
۲ آقای محمدعلی محمدی پرستاری بهداشت جامعه دانشجوی دکتری مربی
۳ دکتر بهروز دادخواه پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری استادیار
۴ دکتر منصوره کریم اللهی پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری دانشیار
۵ دکتر معصومه آقامحمدی پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری استادیار
۶ دکتر زهرا تذکری پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری دانشیار
۷ خانم عفت مظاهری پرستاری (داخلی-جراحی) دانشجوی دکتری مربی
۸ خانم اکرم الفبایی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی
۹ خانم زهرا خلیلی پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد مربی
۱۰ خانم عدیله عالی پرستاری کارشناسی مربی آموزشی
۱۱ خانم زهرا بی پیرایه پرستاری کارشناسی مربی آموزشی
۱۲ خانم زهرا سرداری پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی آموزشی
۱۳ خانم مینا نهمامین پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی
۱۴ خانم فاطمه ابراهیمی پرستاری روان کارشناسی ارشد مربی آموزشی

 

 

                                                                               
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۶