شورای آموزشی

اعضای شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی مدرک رتبه علمی
محمدعلی محمدی دانشجوی دکترای پرستاری مربی
دکتر ناصر مظفری دکترای آموزش پرستاری استادیار
دکتر معصومه آقامحمدی دکترای آموزش پرستاری استادیار
دکتر لیلا رئیسی PhD بهداشت باروری استادیار
خانم فیروزه اسدزاده کارشناسی ارشد مامایی مربی

خانم شهره مشفقی

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مربی

خانم معصومه رستم نژاد کارشناسی ارشد مامایی مربی
لیلا آزادواری کارشناسی ارشد دبیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم مصوبات

- اولین صورتجلسه شورای آموزشی

- دومین صورتجلسه شورای آموزشی

-سومین صورتجلسه شورای آموزشی

-چهارمین صورتجلسه شورای آموزشی

-پنجمین صورتجلسه شورای آموزشی

-ششمین صورتجلسه شورای آموزشی

-هفتمین صورتجلسه شورای آموزشی

-هشتمین صورتجلسه شورای آموزشی

 

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۷