شورای آموزشی

اعضای شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی مدرک رتبه علمی
محمدعلی محمدی دانشجوی دکترای پرستاری مربی
دکتر ناصر مظفری دکترای آموزش پرستاری استادیار
دکتر معصومه آقامحمدی دکترای آموزش پرستاری استادیار
خانم راحله محمدی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان مربی
خانم فیروزه اسدزاده کارشناسی ارشد مامایی مربی
خانم فریده مصطفی زاده کارشناسی ارشد مامایی مربی
خانم معصومه رستم نژاد کارشناسی ارشد مامایی مربی
لیلا آزادواری کارشناسی ارشد دبیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم مصوبات

- اولین صورتجلسه شورای آموزشی

- دومین صورتجلسه شورای آموزشی

-سومین صورتجلسه شورای آموزشی

-چهارمین صورتجلسه شورای آموزشی

-پنجمین صورتجلسه شورای آموزشی

-ششمین صورتجلسه شورای آموزشی

-هفتمین صورتجلسه شورای آموزشی

-هشتمین صورتجلسه شورای آموزشی

 

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۲۵۸