امور کلاس ها

 

برنامه هفتگی دانشجویان و زمان آزمون های پایان ترم

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

رشته ورودی دانلود برنامه
کارشناسی ارشد داخلی جراحی ۹۶ دانلود
کارشناسی ارشد داخلی جراحی ۹۵ دانلود
کارشناسی ارشد ویژه ۹۵ دانلود
کارشناسی پرستاری ترم ۱ ۹۶ دانلود
کارشناسی پرستاری ترم ۲ ۹۶ دانلود
کارشناسی پرستاری ۹۵ دانلود
کارشناسی پرستاری ۹۴ دانلود
کارشناسی مامایی ۹۶ دانلود
کارشناسی مامایی ۹۴ دانلود
کارشناسی ناپیوسته مامایی ۹۶ دانلود
کارشناسی ناپیوسته مامایی ۹۵ دانلود
کارشناسی اتاق عمل ۹۶ دانلود
کارشناسی اتاق عمل ۹۵ دانلود
کارشناسی اتاق عمل ۹۴ دانلود
کاردانی فوریت های پزشکی ۹۶ دانلود
کاردانی فوریت های پزشکی ۹۵ دانلود

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۳۹۶