امور کلاس ها

 

برنامه هفتگی دانشجویان و زمان آزمون های پایان ترم

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

رشته ورودی دانلود برنامه
ارشد جراحی ۹۶- ترم۳ ۹۶ دانلود
ارشد ویژه ۹۶- ترم۲ ۹۶ دانلود
ارشد جراحی ۹۷ -ترم۱ ۹۷ دانلود
ارشد اورژانس ۹۷- ترم۱ ۹۷ دانلود
پرستاری ۹۵ ۹۵ دانلود
پرستاری ۹۶-و رودی مهر-ترم۳ ۹۶ دانلود
پرستاری ۹۶-و رودی بهمن-ترم۲ ۹۶ دانلود
پرستاری ۹۷ ۹۷ دانلود
مامایی ۹۵ ۹۵ دانلود
مامایی ناپیوسته ۹۶ ۹۶ دانلود
مامایی ۹۶ ۹۶ دانلود
مامایی ۹۷ ۹۷ دانلود
اتاق عمل ۹۵ ۹۵ دانلود
اتاق عمل ۹۶ ۹۶ دانلود
اتاق عمل ۹۷ ۹۷ دانلود
فوریت ۹۵ ۹۵ دانلود
فوریت ۹۶ ۹۶ دانلود

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۷