امور کلاس ها

 

برنامه هفتگی دانشجویان و زمان آزمون های پایان ترم

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

رشته ورودی دانلود برنامه
ارشد مراقبتهای ویژه ۹۶ ۹۶ دانلود
ارشد مراقبتهای ویژه ۹۷ ۹۷ دانلود
ارشد اورژانس ۹۷ ۹۷ دانلود
ارشد داخلی جراحی ۹۷ ۹۷ دانلود
پرستاری ۹۵ ۹۵ دانلود
پرستاری ۹۶-و رودی مهر ۹۶ دانلود
پرستاری ۹۶-و رودی بهمن ۹۶ دانلود
پرستاری ۹۷ -و رودی مهر ۹۷ دانلود
پرستاری ۹۷-و رودی بهمن ۹۷ دانلود
مامایی ۹۵ ۹۵ دانلود
مامایی ناپیوسته ۹۶ ۹۶ دانلود
مامایی ۹۶ ۹۶ دانلود
مامایی ۹۷ ۹۷ دانلود
اتاق عمل ۹۵ ۹۵ دانلود
اتاق عمل ۹۶ ۹۶ دانلود
اتاق عمل ۹۷ ۹۷ دانلود
فوریت ۹۶ ۹۶ دانلود
فوریت ۹۷ ۹۷ دانلود

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۷