برنامه کارآموزی ها

‌برنامه کارآموزی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به شرح زیر است. دانشجویان عزیز می توانند با کلیک بر روی هر کدام دانلود نمایند.

برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری

 1. برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی بهمن ۹۱
 2. برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی ۹۲
 3. برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی ۹۳
 4. برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی ۹۴

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی

 1. برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی ورودی ۹۲ (ترم ۷)

 2. کارآموزی دانشجویان دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی ورودی ۹۳( ترم ۵)

 3. برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی. ورودی ۹۴

 4. برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی ورودی ۹۵ (ترم ۱)

 5. برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی ۹۳ (ترم ۴)

 6. برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی ۹۴ (ترم ۲)

برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل

 1. ‌‌برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل ورودی ۹۲
 2. برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل ورودی ۹۳
 3. برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل ورودی ۹۴

 

برنامه کارآموزی دانشجویان فوریت های پزشکی

 1. ‌‌‌برنامه کارآموزی دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی ۹۳
 2. برنامه کارآموزی دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی ۹۴
آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۵