برنامه کارآموزی ها

برنامه کارآموزی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به شرح زیر است. دانشجویان عزیز می‌توانند با کلیک بر روی هر کدام دانلود نمایند.

برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری

 1. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته پرستاری ورودی ۹۳( ترم ۷)
 2. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته پرستاری ورودی ۹۴( ترم ۵)
 3. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته پرستاری ورودی ۹۵ (ترم ۳)

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی

 1. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته مامایی ورودی ۹۳ (ترم ۷)

 2. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته مامایی ورودی ۹۴ (ترم ۵)

 3. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته مامایی ناپیوسته ۹۴ (ترم ۴)

 4. برنامه کاراموزی دانشجویان رشه مامایی ورودی ۹۵ (ترم ۳)

 5. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته مامایی ناپیوسته ورودی ۹۵ (ترم ۲)

 6. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته مامایی ورودی ۹۶( ترم ۱)

برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل

 1. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی ۹۳( ترم ۷)
 2. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی ۹۴ (ترم ۵)
 3. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی ۹۵ (ترم ۳)

برنامه کارآموزی دانشجویان فوریت‌های پزشکی

 1. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته فوریت های پزشکی ورودی ۹۴( ترم ۴)
 2. برنامه کارآموزی دانشجویان رشته فوریت های پزشکی ورودی ۹۵ (ترم ۲)

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی جراحی

 1. برنامه کارآموزی دانشجویان ارشد داخلی جراحی ورودی ۹۵ (ترم ۳)
 2. برنامه کارآموزی دانشجویان ارشد داخلی جراحی ورودی ۹۶ (ترم ۱)

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد ویژه

 1. برنامه کارآموزی آموزی دانشجویان ارشد ویژه ورودی ۹۵ (ترم ۲)
آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۶