کارشناسان آموزشی

کارشناس مربوط به رشته پرستاری (کارشناسی و ارشد)

خانم طاهره داوودی    شماره تماس: 33710230

 

کارشناس مربوط به رشته مامایی(پیوسته و ناپیوسته)

خانم زهرا بی پیرایه    شماره تماس: 33710230

 

کارشناس مربوط به رشته فوریت های پزشکی و اتاق عمل

خانم زهرا محمدی        شماره تماس: 33710230

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۵