ریاست

دکتر بهنام مولایی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارشناسی ارشد پرستاری روان (روان پرستاری)

دکتری ( p.h.D ) و پسادکتری( post doc ) روانشناسی مشاوره و روان درمانی

 

شماره تماس مستقیم: ۳۳۷۲۸۰۰۵؛ دورنویس: ۳۳۷۲۸۰۰۴
پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی:
b.molaei@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۷