ریاست

محمدعلی محمدی

شماره تماس مستقیم: ۳۳۷۲۸۰۰۵؛ دورنویس: ۳۳۷۲۸۰۰۴
پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی : m.mohammadi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۵