شورای پژوهشی

 

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی

تحصیلات و درجه دانشگاهی

سمت

آقای محمدعلی محمدی

دانشجوی دکتری پرستاری، مربی

رئیس

دکتر بهروز دادخواه

دکتری پرستاری، استادیار

عضو

دکتر ناصر مظفری

دکتری پرستاری، استادیار

عضو

دکتر مهدی حیدرزاده

دکتری پرستاری، استادیار

عضو

دکتر معصومه آقامحمدی

دکتری پرستاری، استادیار

عضو

خانم راحله محمدی

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی

عضو

خانم فریده مصطفی زاده

کارشناسی ارشد مامایی، مربی

عضو

خانم فیروزه اسدزاده

کارشناسی ارشد مامایی، مربی

عضو

 

 

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۶