شورای پژوهشی

 

 

شرح وظایف شورا ی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 1. تدوین و تصویب سیاست‌های پژوهشی و اولویت های پژوهشی دانشکده
 2. بررسی پیشنهاد تحقیق پایان نامه های کارشناسی ارشد
 3. فراهم نمودن زمینه‌های توسعه پژوهش، حمایت ازپژوهش و بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق
 4. بررسی پیشنهادات تالیف و ترجمه کتب توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 5. برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت پژوهشی دانشگاه
 6. بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات پژوهشی دانشجویان
 7. بررسی تقاضاهای انجام پایان نامه های دانشجویان سایر دانشگاهها
 8. بررسی تقاضای طرح های مشترک با سایر دانشگاهها
 9. بررسی تقاضاهای طر حهای ارتباط با صنعت
 10. بررسی پروپوزال طرح های تحقیقاتی پیشنهادی از اعضای هیئت علمی
 11. برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 12. بررسی اجرای کارگاهها و همایشهای علمی، کنگره و سمینار ها
 13. ابلاغ آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای اعضای هیئت علمی
 14. بررسی و تصویب برگزاری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

سمت

تحصیلات و درجه دانشگاهی

نام و نام خانوادگی

رئیس

دانشجوی دکتری پرستاری، مربی

آقای محمدعلی محمدی

عضو

دکتری پرستاری، استادیار

دکتر ناصر مظفری

عضو

دکتری بهداشت باروری، استادیار

دکتر لیلا رئیسی

عضو

دکتری پرستاری، دانشیار

دکتر منصوره کریم اللهی

عضو

دکتری پرستاری، استادیار

دکتر بهروز دادخواه

عضو

دکتری پرستاری، استادیار

دکتر معصومه آقامحمدی

عضو

دکتری پرستاری، استادیار

دکتر مهدی حیدرزاده

عضو

دانشجو دکتری مدیریت آموزشی، مربی

خانم فیروزه اسدزاده

عضو

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی

خانم شهره مشفقی

 
 

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷