نظارت بر طرح های تحقیقاتی

اعضای شورای نظارت بر طرح های تحقیقاتی و پایان نامه

نام و نام خانوادگی تحصیلات و رتبه دانشگاهی سمت
دکتر محمدعلی محمدی دانشجوی دکتری پرستاری رییس
خانم فریده مصطفی زاده کارشناسی ارشد مامایی دبیر
دکتر ناصر مظفری دکترای آموزش پرستاری عضو
دکتر معصومه آقامحمدی دکترای آموزش پرستاری عضو
دکتر لیلا رئیسی دکترای بهداشت باروری عضو
  1. آیین نامه نظارت بر طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  2. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
  3. فرم نظارت بر طرح های تحقیقاتی بالینی
آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۵