المپیاد دانشجویی

مسئول

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: الهامه نصیری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

رتیه علمی: مربی هیئت علمی

پست الکترونیکی: e.nasiri@arums.ac.ir

 

راهنمای حیطه های شرکت در المپیاد دانشجویی

حیطه راهنمای حیطه
تفکر علمی در علوم پایه مشاهده
استدلال بالینی مشاهده
حیطه مدیریت سلامت مشاهده
فلسفه پزشکی مشاهده
راهنمای شرکت در المپیاد مشاهده

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۵