ستاد شاهد و ایثارگر

مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا تذکری

مقطع تحصیلی: دکتری پرستاری

رتبه علمی: استادیار

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۷۲۹۳۳۲

مقدمه

ضرورت ارائه خدمات شایسته و همه جانبه به نیازهای چند بعدی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران با عنایت به فرمان امام خمینی (ره)، رهبرعزیز و پیرو مصوبه جلسه ۲۷۴ مورخ ۲۰/‏۱۲/‏۷۰‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه ۱۵۲ مورخ ۲۳/‏۰۸/‏۸۵‬ شورای معین درراستای ارتقای نیازهای آموزشی، پژوهشی مورد تاسیس و تقویت ادارات کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مطابق با نیازهای جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین گردیده است.

اهداف

 • تحقق یافتن فرمان مورخ ۰۶/‏۰۱/‏۶۵‬ امام خمینی (ره) در راستای تلاش وافر دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در راه تهذیب و تحصیل جهت کسب دانش و معنویت اسلامی و بدست گرفتن امور جامعه خویش
 • ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران
 • ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگرجهت ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان.
 • زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهدو ایثارگر درعرصه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آن.

  ماده ۱- تسهیلات این آئین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:

 • فرزند (شهید، مفقودالاثر، آزاده، جانباز ۲۵% و بالاتر)
 • همسر (شهید، مفقودالاثر، آزاده، جانباز ۲۵% و بالاتر)
 • جانبازان ۲۵% و بالاتر
 • آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)
 • جانبازان با حداقل ۱۰% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 • رزمندگان با حداقل سابقه حضور داوطلبانه ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در جبهه
 • تبصره ۱

  دبیر ستاد می تواند بر اساس دستور جلسه ستاد از معاونین، مدیران و سایر افراد صاحب نظر دانشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران حسب مورد برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد.

  تبصره ۲

  آئین نامه داخلی تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات آن، در اولین جلسه ستاد دانشگاه به تصویب می رسد

  تبصره ۳

 • معاون آموزشی دانشگاه بعنوان نایب رئیس ستاد انتخاب می گردد.

  تبصره ۴

 • تشکیل سالانه حداقل ۴ جلسه (دو جلسه در هر نیمسال) با حضور رئیس ستاد که زمان بندی آن توسط ستاد شاهد و ایثارگر تعیین و به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متوبع نیز اعلام می گردد. الزامی است.

  تبصره ۵

  جلسه با حضور رئیس یا نایب رئیس، دبیر ستاد شاهد و ایثارگر، یک نفراز بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، استاد مشاور و یک نفر نماینده دانشجویان شاهد و ایثارگر رسمیت داشته و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت اعضاء قابل اجرا است.

  تبصره ۶

  در صورت عدم شرکت معاون آموزشی دانشگاه در جلسه، حضور مدیر آموزشی بعنوان عضو الزامی می باشد.

  تبصره ۷

  در آن دسته از دانشگاههای علوم پزشکی که در شهرستانهای یک استان مستقر هستند رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مربوطه میتواند بجای رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران استان در جلسه شرکت نماید.

  تبصره ۸

  کلیه مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهدو ایثارگر دانشگاه توسط رئیس دانشگاه ابلاغ می گردد و لازم الاجرا می باشد.

  ب. مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی:

  ماده۲ مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر زیر نظر مستقیم معاونت آموزشی دانشگاه و بر اساس قوانین، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر را بعهده دارد.

  ماده ۳- مدیر امور دانشجویان شاهدو ایثارگر با پیشنهاد رئیس دانشگاه و با تایید معاونت آموزشی وزارت متبوع انتخاب و با حکم رئیس دانشگاه و زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه انجام وظیفه می نماید.

  ماده ۴- مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر حتی المقدوراز اعضای هیات علمی که سابقه ایثارگری داشته و آشنا به مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر بوده انتخاب می گردد.

  ماده ۵- مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر عضو کمیسیون موارد خاص، شورای آموزشی، شورای فرهنگی، کمیته انضباطی و کمیته نقل وا نتقالات دانشگاه با حق رای می باشد.

  تبصره

  شرکت مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کمیته های انضباطی و نقل و انتقالات دانشگاه مشروط به مطرح شدن پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر خواهد بود.

  شرح وظایف

  ماده ۶ شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی

 • برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای مصوبات، قوانین، آئین نامه ها ودستورالعمل های ابلاغ شده ازسوی مقام عالی وزارت، ستاد مرکزی و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
 • نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در پایان هر نیمسال و ارئه طرح و برنامه های مناسب برای رشد و تعالی و حل مشکلات دانشجویان.
 • تهیه و تدوین برنامه های مورد نیاز برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 • تنظیم و تدوین برنامه های مورد نیتز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.
 • تهیه و تدوین برنامه های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذ یربط در فعالیتهای ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • نظارت بر عملکرد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
 • تصویب برنامه رو بودجه مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۶