گروه پرستاری مراقبت های ویژه

مدیر گروه: دکتر ناصر مظفری

تحصیلات: دکترای آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

اعضای گروه پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل
ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک رتبه علمی
۱
دکتر ناصر مظفری
پرستاری (داخلی-جراحی)
دکتری
استادیار
۲
دکتر محمود شمشیری
پرستاری (داخلی-جراحی)
دکتری
استادیار
۳ دکتر مهدی اجری پرستاری مراقبت های ویژه دکتری استادیار
۴ خانم الهامه نصیری پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی
۵ خانم فرح وش پروین درآبادی پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی آموزشی
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۶