کمیته توانمندسازی اساتید و بازآموزی

مسئول کمیته

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی حیدرزاده

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

رتبه علمی: استادیار

اعضاء

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

۱

آقای دکتر مهدی اجری

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

هیئت علمی

۲

خانم فاطمه ابراهیمی

دانشجوی دکتری آموزش پرستاری

-

۳

خانم نازیلا وثوقی

دانشجوی دکتری آموزش پرستاری

-

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۳۹۷