کمیته برنامه ریزی

مسئول کمیته

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نسرین همایون فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

رتبه علمی: مربی

اعضای کمیته

شماره نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رتبه علمی
۱ محمدعلی محمدی کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه مربی
۲ معصومه رستم نژاد کارشناسی ارشد مامایی مربی
۳ دکتر ناصر مظفری دکترای پرستاری استادیار
۴ فیروزه اسدزاده کارشناسی ارشد مامایی مربی

برنامه ریزی درسی و آموزشی

اهداف

- مشارکت وهمکاری مستمر با واحد برنامه ریزی درسی تئوری و بالینی پرستاری و بالینی دانشکده

- برگزاری جلسات مستمر طی هر ترم تحصیلی برنامه ریزی درسی با مسئولین برنامه ریزی دروس تئوری و بالینی پرستاری و مامایی

- پیگیری برنامه های آموزشی (تئوری و بالینی) هرترم

- دریافت یک نسخه طرح دوره دروس تئوری و بالینی از مدیران گروه های آموزشی

- تاکید برباز بینی طرح دوره دروس توسط گروه های آموزشی

- قراردادن طرح دوره و طرح دروس اساتید گروه های آموزشی بر روی سایت دانشکده

- ارائه بازخورد طرح دوره و طرح دروس به اساتید گروه ها

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۶