کمیته استعدادهای درخشان

مسئول کمیته

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رویا نیکجو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

رتبه علمی: مربی

 

اعضای کمیته

شماره نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رتبه علمی
۱ دکتر لیلا رئیسی دکتری بهداشت باروری استادیار
۲ زهرا اعتباری اصل کارشناسی ارشد مربی آموزشی
۲ ژینوس قمیصی کارشناسی ارشد کارشناس
۳ لیلا آزادواری کارشناسی ارشد کارشناس

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالت دفتر استعدادهای درخشان

دفترپرورش استعدادهای دانشجویان جزئی از نظام آموزشی دانشکده است و سعی می کند با شناسایی دانشجو یان با استعداد و کوشا به رشد خرد و حرفه ای شدن آنها کمک شود تا افراد مفیدی برای ارتقاء سلامت جامعه باشند. این دفتر باید در برنامه ریزی راهبردی دانشگاه نقش موثرتری ایفا کند و کمک کند دانشجویان از همان ابتدا برای ارتقاء دانشکده خود برنامه ریزی و کار کنند.

واحد استعدادهای درخشان

نخبگان هر کشور مهمترین منابع آن کشور برای توسعه پایدار محسوب می شوند. اتخاذ رویکردی جامع، هدفدار و رسال مدار جهت حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان ضروری است. برنامه ها و خدمات ویژه دانشجویان در صورتی میتوانند موجب برآورده کردن نیازهای دانشجویان و ارتقاء پیشرفت علمی آنان گردد که بتوانیم توانائی های بالقوه و ویژه دانشجویان را شناسایی وخدمات آموزشی را بر توانایی های آنان متمرکز نمائیم.

 

اهم وظایف کمیته استعداد درخشان

• هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

• برگزاری کارگاههای آموزشی

اساس برنامه ریزی دفتر استعدادهای درخشان

بر اساس عملکرد و نیاز دانشجو، خدماتی در جهت حرفه ای شدن به او ارائه می شود.

امکان ورود همه افراد به این برنامه وجود دارد.

ضمن ارج نهادن برگذشته افراد براساس عملکرد حال قضاوت می شوند نه فقط کذشته.

رشد همه جنبه فرد نه یک بعدی خواستگاه این دفتر است.

این دفتر افراد را در مسیر تکاملی یک انسان حرفه ای موثر در جهت حل مشکلات جامعه توانمند می سازد.

هر فرد برای کاری خلق شده است، ما به او کمک می کنیم تا کار مناسب خود را بسازد.

سایت استعداد درخشان در سیستم سما

سایت بنیاد ملی نخبگان

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۵