کمیته پژوهش در آموزش

مسئول کمیته پژوهش در آموزش

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود شمشیری

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

رتبه علمی: استادیار

اعضای کمیته

شماره نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
۱ دکتر منصوره کریم اللهی دکتری پرستاری عضو
۲ دکتر محمود شمشیری دکتری پرستاری دبیر کمیته
۳ خانم پوران اخوان اکبری دانشجوی دکتری بهداشت باروری عضو

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش در آموزش جزء اساسی در توسعه روش های نوین و موثر آموزش محسوب می شود. هر عضو هیئت علمی ملزم است در کنار مسئولیت های آموزشی و مراقبتی، در کارهای تحقیقاتی نیز شرکت نمایند و مشکلات آموزشی را از طریق پژوهش شناسایی و راهکار مناسب ارائه نماید.
 

اهم وظایف کمیته پژوهش در آموزش

 • برگزاری جلسات کمیته پژوهش در آموزش
 • نیازسنجی جهت تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
 • تدوین فرایند بررسی طرح های پژوهش در آموزش
 • مشاوره در زمینه طرح های پژوهش در آموزش
 • بررسی طرح های پژوهشی دانشکده در مورد آموزش طراحی شده است
 • امتیاز دهی فعالیتهای دانش پژوهی

فرآیند ارزیابی طرح های پژوهش در آموزش

 1. دریافت عنوان طرح در قالب چکیده طرح
 2. طرح عنوان در شورا
 3. در صورت تصویب عنوان، تکمیل و ارائه پروپوزال توسط پژوهشگر
 4. ارسال پروپوزال به ارزیابگران داخلی و خارجی
 5. برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال های پژوهشی
 6. تصویب نهایی و بودجه بندی
 7. ارائه گزارش نهایی یا مقاله چاپ شده

اولویت پژوهش در آموزش دانشکده را در لینک زیر مشاهده نمایید.

 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۶