اخبار

تعیین زمان و نحوه برگزاری آزمون آسکی دانشجویان پرستاری۹۳
اولین نشست کمیته اجرایی آزمون آسکی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

تعیین زمان و نحوه برگزاری آزمون آسکی دانشجویان پرستاری۹۳

زمان و نحوه برگزاری آزمون آسکی(آزمون ساختارمند بالینی) برای دانشجویان پرستاری ورودی۹۳ در جلسه کمیته اجرایی آزمون مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب