مدیریت دانشکده

سرپرست دانشکده پرستاری و مدیر شبکه بهداشت درمان مغان

دکتر علی جاویدزاده

رتبه علمی: دکتر حرفه ایی

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۵