ارتباط با ما

ستاد احیاء و اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پست الکترونیکی: NAMAZ@arums.ac.ir

شماره تماس :۳۳۵۱۰۰۵۱ - ۰۴۵