معاونت آموزشی

نصیب بابایی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشدآموزش پرستاری (داخلی - جراحی)

ادرس پست الکترونیکی: n.babaei@arums.ac.ir

سمت: معاون آموزشی

شماره تلفاکس: ۳۲۵۴۵۹۳۶

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷