تیم مدیریتی

  1. ریاست بیمارستان و مسئول فنی بیمارستان: دکتر رضا پاکدل
  2. مدیریت بیمارستان: حسین قربانی
  3. مدیریت پرستاری: ویدا حمیدی فر
  4. مسئول امور مالی: محمد زنده دل
  5. مسئول کارگزینی و رسیدگی به شکایات: احمد محمد زاده
  6. مسئول دفتر بهبود کیفیت: مریم آذری
  7. سوپروایزر آموزشی: بهمن مهدیزاده
  8. مسئول واحد فناوری اطلاعات: کاظم باغبان ژافر
آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۵