اطفال و نوزادان

اطفال و نوزادان

رئیس بخش: جناب آقای دکتر قاسم فرج زاده

سرپرستاربخش: سرکارخانم پروانه سالک اسکندری

تلفن داخلی: ۱۳۸

بخش اطفال بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهردرطبقه همکف در مجاورت بخش داخلی قرار دارد. بخش مذکور دارای هفت اتاق بستری با ۲۴ تخت فعال میباشد باشد.دوعدد از اتاقها با یک اتاق استراحت مادران به بخش نوزادان اختصاص داده شده است. بقیه اتا قها به بخش اطفال اختصاص داده شده است.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۵