جراحی عمومی

رئیس بخش: جناب آقای دکتر فرزاد پیرزه

سرپرستاربخش: سرکارخانم مه لقا احمدی

تلفن داخلی: ۱۷۱

بخش جراحی عمومی بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهردرطبقه دوم در مجاورت بخش زنان قرار دارد. بخش مذکور دارای هفت اتاق بستری با ۲۴ تخت فعال و ۱۰ تخت اکسترا میباشد


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۵