اخبار تصویری

سیستم پکس

سیستم پکس

سیستم پکس بیمارستان راه‌اندازی و در آدرس ذیل آماده بهره‌برداری گردید . http://۷۸.۳۸.۳۰.۲۲۵

ادامه مطلب